zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Plán hlavných úloh školy

Strategický plán na roky 2013 - 2018

 

  • Využívaním inovatívnych metód práce podporovať tvorivé učenie a vychovávať k učeniu sa pre život.
  • Viesť žiakov k zdravému spôsobu života, k zodpovednému a tolerantnému správaniu sa voči iným.
  • Podporovať všestrannú spoluprácu s inštitúciami a rodičmi, medzinárodné projekty a medzinárodnú spoluprácu.
  • Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy s dôrazom na vonkajšieho prostredie.

 

Plán práce školy na škol.rok 2017/2018