zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Nejeden z nás si neuvedomuje, že škola je priestorom neobmedzených možností. Tieto štyri roky života sú tie najkrajšie roky života študenta/študentky. Nenechajme si ich preto ujsť, nevyžívajme sa iba piatky v tom, že sme mladí a robme niečo pre seba pre svoje okolie a ostatných okolo nás. Študentský senát GJGT je tu preto, aby takéto činy a nápady inicioval, podporoval, realizoval.

Študentský senát (oficiálne Žiacka školská rada Gymnázia J. G. Tajovského) je iniciatívny a poradný orgán vedenia školy. Okrem organizácií rôznych akcií, ktorými chceme spríjemniť štvorročné štúdium na gymnáziu, podporujeme komunikáciu medzi študentmi/študentkami a vedením školy resp. všetkými profesormi/profesorkami. Tiež chceme rozvíjať organizačné a komunikačné schopnosti študentstva na škole. Jednou z našich priorít je aj zlepšenie disciplíny na škole. Taktiež našim právom a úlohou je predkladať návrhy do plánu práce školy, organizovať brigády a realizovať verejnoprospešné projekty.

Nádvorie, ktoré zdieľame spolu s Obchodnou akadémiou, je podľa nášho úsudku priestor, ktorý i keď bol do nedáva nevyužitý, skrýva v sebe nespočetné množstvo príležitostí. Sme radi, že sa na nádvorí zrealizovalo Živé človeče a šachy a mohli sme podporiť vznik Kina v bazéne. Obidva projekty sa nesú v duchu už vyššie spomenutých možností, ktoré nám škola ponúka.

Našimi partnermi sú ŽŠR Gymnázia Andreja Sládkoviča, ŽŠR Gymnázia Mikuláša Kováča, ŽŠR Katolíckeho gymnázia Štefana Moyzesa, ŽŠR Športového gymnázia, ŽŠR Obchodnej akadémie, Rada študentov mesta Banská Bystrica a Iuventa – slovenský inštitút mládeže.