zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Meno: Mgr. Katarína Ďurišková

Konzultačný deň: utorok 
 
Stretnutie je možné i vopred dohodnúť osobne alebo cez mail: kduriskova@gmail.com 
Poslaním systému výchovného poradenstva je poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti žiakom.
 
 • Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách.
Výchovný poradca v spolupráci s koordinátormi (prevencie sociálno – patologických javov, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy) a vyučujúcimi výchovných predmetov pomáha ochraňovať žiakov pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi a spoločne:
 • realizujú rozvoj oblasti humanitného vzdelávania a výchovy,
 • venujú pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, úzko   súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v našej spoločnosti,
 • objasňujú všetky formy diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, rasizmu a sociálno-patologických prejavov,
 • pomáhajú pri realizácii preventívnych programov v súlade s Národným programom boja proti závislostiam.

 

Ďalšie informácie

 

Informácie o vysokých školách

Aktuálne informácie vysokých škôl
Komplexné informácie na stránkach CVTI SR
Tlačivo prihlášky na VŠ
Vzor vyplnenej prihlášky


Ako vyplniť prihlášku na VŠ

Pokyny ministerstva školstva na vyplnenie prihlášky
 

Prihlášky na VŠ v Českej republike

Ako získať prihlášku

 • tlačivo prihlášky možno zakúpiť len v ČR
 • napísať žiadosť o zaslanie tlačiva prihlášky na fakultu vybranej VŠ
 • stiahnuť na internete
 • vyplniť a zaslať elektronickú formu prihlášky (sú na stránkach VŠ)

Ako vyplniť prihlášku
Požadované údaje sú identické ako na slovenskej prihláške. Odlišne sú len nasledovne údaje:

 • IZO – naše IČO (000396869)
 • JKOV – kód študijného zamerania (je na vysvedčení)
                  Všeobecné triedy: 7902J
                  Bilingválne triedy: 7902J74
 • KKOV – nevyplniť

Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky nevypĺňať naše IČO, ale treba dať kód zahraničného študenta (nájdete v možnostiach).

Informácie o VŠ možno nájsť i na týchto adresách:

www.minedu.sk
www.portalvs.sk
www.eures.sk
www.scio.sk
www.univerzita.net
www.siv.sk
www.vysokoskolak.cz
www.vejska.cz
www.vysokeskoly.cz
www.skoly.sk
www.icm.sk
www.kampomaturite.cz
www.infoabsolvent.cz
www.karierazahranicami.sk
www.saia.sk
www.stuzkova.eu
www.education.sk

 

Úspešnosť absolventov GJGT v prijímačkách na VŠ