zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Vznik školy a jej vývoj

História školy 

  Plénum Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 2. júla 1976 uznesením číslo 10/76 zriadilo dňom 1. septembra 1976 Gymnázium Banská Bystrica, Tajovského ulica.
  Na základe zriaďovacej listiny sa odčlenilo 16 tried a 33 pedagogických pracovníkov od doterajšieho Gymnázia v Banskej Bystrici a vytvorilo samostatnú školu.
  Vlastné vyučovanie v nových priestoroch začalo 15. októbra 1976. Odborné priestory a priestory pre vedenie školy sa postupne dokončievali, vyučovanie niektorých predmetov prebiehalo v provizórnych priestoroch. Najväčšie problémy boli s vyučovaním telesnej výchovy, pretože telocvičňa bola vo výstavbe. Cvičilo sa na chodbách a vo vestibule školy. Postupným odovzdávaním dohotovených priestorov sa rozširoval aj počet žiakov a tým aj tried.
  Od školského roku 1977/1978 sa začala na škole uskutočňovať priebežná pedagogická prax poslucháčov Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici.
                                                                                                                              
(František Adamča)
Vznik školy a jej vývoj

  Prvé stránky svojej histórie začala škola písať v roku 1976, keď na základe uznesenia pléna S KNV v Banskej Bystrici bolo od 1. septembra zriadené Gymnázium na Tajovského ulici. Prvým riaditeľom školy bol menovaný pán František Adamča, zástupcom riaditeľa sa stala pani Petronela Melicherová. Pod ich vedením vykročil na neľahkú cestu 31-členný pedagogický zbor.
  Významnou zmenou v školskom roku 1976/77 bolo odovzdanie bloku odborných učební a kabinetov, čím sa vytvorili priaznivé podmienky pre vyučovanie matematiky, fyziky, chémie a biológie. V nasledujúcom školskom roku 1978/79 sa dočkali aj vyučujúci jazykovedných predmetov, keď do užívania boli odovzdané tri jazykové učebne, z toho dve vybavené moderným audiovizuálnym systémom.
  Od školského roku 1979/1980 sa pristúpilo k postupnej realizácií Projektu novej výchovno-vzdelávacej sústavy. Tento projekt predstavoval veľmi výrazný zásah do vtedajšej koncepcie gymnázií a poslania, ktoré gymnáziá v rámci československej výchovno-vzdelávacej sústavy plnili. Hlavným zámerom bolo dosiahnuť zjednotenie troch prúdov stredného školstva, t.j. gymnázií, stredných odborných škôl a odborných učilíšť pri príprave mladej generácie. V príprave gymnázií to znamenalo posilniť ich polytechnický charakter a zaradením bloku predmetov odbornej prípravy prekonať jednostranné zameranie na teoretickú prípravu a umožniť na gymnáziách aj prípravu žiakov pre vstup do zamestnania.
  Naše gymnázium bolo zaradené medzi 5 gymnázií na Slovensku, ktoré mali overovať účinnosť novej koncepcie v I. etape. Bolo to pre nás nesporne významné ocenenie, ale súčasne aj vážny záväzok. Splnenie tejto úlohy si vyžadovalo od pedagogického zboru ako aj od žiakov nový, oveľa náročnejší prístup k plneniu povinností. V prípade pedagógov išlo predovšetkým o prekonanie vžitých, tradičných metód a postupov a osvojenie si umenia uplatňovať vo všetkých zložkách výchovno-vzdelávacieho procesu nové postupy založené na metodike problémového vyučovania a rozvoji tvorivého myslenia žiakov. Pre študentov školy, najmä pre žiakov tzv. experimentálnej triedy, vyplynuli z toho vyššie nároky na domácu prípravu s cieľom zvládnuť náročné učivo.