zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Gymnázium J. G. Tajovského   Banská Bystrica
 
 
Plán:  Výchova k manželstvu a k rodičovstvu  (VMR)
 

Koordinátor: PhDr. Miroslava Kminiaková

Školský rok: 2017/2018                         
 
Rodina je biosociálna skupina, s ktorou je človek najviac spätý, a zároveň najvýraznejšie ovplyvňovaný.  Je založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. Rodina je v našich kultúrnych podmienkach najdôležitejšou hodnotou,  je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia.
V ostatnom čase sme svedkami mnohých priamych i nepriamych, premyslených i nezámerných útokov na manželstvo a rodinu. Miera rozvodovosti je najhoršia v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, čo je to rodina. Množia sa prípady neúspešných rodičov, ktorí vychovávajú nešťastné deti, nepripravené na založenie vlastnej rodiny. Sociológovia hovoria o kríze rodiny, na čom má svoj podiel vplyv médií, orientácia na internet a pseudohodnoty. Štatistiky hovoria, že v minulom roku sa mimo manželstva narodilo viac detí, ako vo funkčnej rodine, ktorú tvoria muž a žena.
Práve v čase globalizácie,  multikulturality, kultúrnej a ekonomickej mobility, má rodina ešte výraznejšiu funkciu a význam. Rodina vytvára pocit existenčnej dôvery a bezpečnosti, predstavuje modelové situácie, formuje interpersonálne vzťahy, vymedzuje roly, rešpektované autority. Fungovaním rodinných vzťahov má možnosť človek identifikovať sa, poznať svoje limity, hodnoty a mať schopnosť sebarealizácie.     
      Škola má osobitné možnosti poskytovania systematického (i systémového) vzdelávania na odbornej úrovni, ale poznatky sa sprístupňujú aj multidisciplinárne, pretože VMR je koncentrátom poznatkov z oblasti sociológie, psychológie, biológie, etiky, morálky, teológie a i. Pri koncipovaní plánu VMR sme vychádzali z učebných osnov, vydaných Ministerstvom školstva, vládou prijatými dokumentmi[1], ktoré deklarujú vážnosť a dôležitosť problematiky.
 Našou ambíciou je orientovať mladých ľudí na etické hodnoty života, pomôcť im zorientovať sa v náhodných, hodnotovo nerelevantných informáciách prezentovanými médiami a sociálnymi sieťami.      
      Výchova k manželstvu a rodičovstvu má v školskom systéme svoje opodstatnenie. Mladý človek prechádza procesom sebapoznávania, utvárania sociálnych vzťahov a kontaktov. Vhodnými metodickými ukazovateľmi (obsah, forma, metóda) má škola potenciál dosiahnuť  zvýšenie emočnej inteligencie, empatie, tolerancie, zodpovednosti, ktorá človeku zvyšuje šance rozumieť sebe aj iným,  konať správne a morálne. VMR ašpiruje na to, aby sa týchto cieľov zmocnila.
 
            Všeobecné ciele a úlohy vyplývajú z ministerských osnov, všeobecne známych potrieb mladého človeka zorientovať sa v problematike a predovšetkým z vedecky overených exaktných poznatkov súčasných vedných disciplín.
·         Sprístupniť žiakom aktuálne informácie o súčasnej rodine, jej podstate, význame, úlohe a funkcii.
·         Zorientovať sa v základných i nadstavbových kategóriách, pojmoch  a termínoch.
·        Vplývať na žiakov, aby sa stali emocionálne, morálne, sociálne i hodnotovo zrelými osobnosťami, zodpovednými za svoje konanie.
          
    Čiastkové úlohy a ciele pre ďalšie skvalitnenie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na školský rok 2017/2018.[2]
 
1 Modul: sociálno-psychologické aspekty VMR
1. 1 zorientovať žiakov v oblasti sociálno-psychologickej, definovať pojmy  priateľstvo, láska, sex, manželstvo, rodina, rodičovstvo.
 
T: priebežne                                                               Z: vyučujúci ETV
 
1.2 viesť žiakov k osobnej zodpovednosti, v pravom význame poznať obsah pojmov zodpovednosť, vernosť, dôvera, empatia, rodinná harmónia, rodičovské a detské roly.
T: priebežne                                                                 R: psychológ /psychologická poradňa
                                                                               Z: PhDr. Kminiaková   
   
2 Modul: biologické a zdravotné aspekty VMR
2.1  Beseda  s odborníkom na tému ochrana pred počatím, druhy antikoncepcie, prevencia pred pohlavnými chorobami, plánované rodičovstvo.
T: priebežne                                                         R: zástupca fy so zdravotníckymi pomôckami
                                                                    Z: PhDr. Kminiaková
 
2.2 Odborná prednáška o rodičovstve - tehotenstvo, narodenie dieťaťa, intímna hygiena, prevencia pohlavných chorôb.
T: priebežne                                                                                   R: odborný lekár
                                                                                                        Z: PhDr. Kminiaková 
2.3. Odborná interaktívna prednáška - význam fyzickej aktivity pre zdravie, racionálna výživa, škodivosť závislostí, ochrana duševného zdravia.
T: priebežne                                                              
                                                 R: Pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
                                              Z: PhDr. Kminiaková 
 
3 Modul: eticko-náboženské aspekty VMR
3.1 Funkcia rodiny, úplne a neúplné rodiny, akceptácia postihnutého dieťaťa, etické a teologické otázky problematiky, bezdetnosť versus mnohodetné rodiny.
 T: priebežne                                                                                  R: teológ
                                                                                                        Z: PhDr. Kminiaková 
 
3.2 Diskusia na tému nezastupiteľnosti rodiny, význam materstva, otcovstva, kultivovanosť vzťahov  v rodine, dvojgeneračné vzťahy, kríza rodiny.
T: priebežne                                                                  Z: vyučujúci ETV
 
 
 
 
 
4 Modul: Intímne vzťahy
4.1  Vznik a vývoj vzťahov- chodenie, dvorenie, zaľúbenie, láska, intímne zblíženie.
Sexuálna výchova, dôsledky promiskuity, pohlavne prenosné choroby, homo-, heterosexuálne vzťahy, lesbické lásky, akceptovateľné a neakceptovateľné sexuálne praktiky.
 T: priebežne                                                                  Z: vyučujúci ETV a biológie
 
 
 
5 Modul: Manželstvo-rodina-zodpovednosť
5.1 Zdravotné a psychologické predpoklady pre manželstvo a rodičovstvo. Význam harmonických vzťahov pre pokojný rodinný život a zdravý vývoj dieťaťa. Riešenie konfliktov, vzťahy v rodine, autorita, zodpovednosť, tolerancia ako nástroje šťastnej rodiny.
T: priebežne                                                                  Z: vyučujúci ETV
 
 5.2 Okrúhly stôl ako prostriedok panelovej diskusie na tému (ne)zodpovedného správania a jeho dôsledok (pohlavné choroby, narkománia, dílerstvo, gamblerstvo,prostitúcia, nežiadúce tehotenstvo)
T: priebežne                                                                  Z: vyučujúci ETV
 
5.3 Účasť vybranej skupiny žiakov na súdnom pojednávaní vo veci prechovávania a predaja drôg, resp. v podobnej trestnej veci.
T: priebežne                                                                  R: sudca okresného súdu
                                                                                     Z: Mgr. J. Šatánek
 
5.4 Účasť vybranej skupiny žiakov na súdnom pojednávaní vo veci zverovania detí do starostlivosti rodiča po rozvode manželov.
T: priebežne                                                                   R: sudca okresného súdu
                                                                                     Z: PhDr. M. Kminiaková
5.5 Návšteva dojčenského ústavu v Banskej Bystrici s vybranou skupinou žiakov.
T: priebežne                                                                  R: pracovník dojčenského ústavu
                                                                                    Z: PhDr. M. Kminiaková
 
 
6 Fakultatívny modul:
 
Priebežne počas celého školského roku sledovať a využívať ponuky akcií a podujatí, organizované inými subjektami,  besedy, mítingy, prednášky, celoškolské podujatia, filmové predstavenia.
Aktívne a priebežne zapájať  žiakov,  riešiť problematiku VMR v rámci mimoškolských aktivít a prezentácií.                                                                                                                                                       Z:vyučujúci ETV                                                                                       triedni učitelia
 
 
Vypracovala:  PhDr. Miroslava Kminiaková
                        
V Banskej Bystrici, 22. augusta 2017
 
 
 
 
Vysvetlivky:
 
Z- zodpovedný
R-realizátor
ETV- etická výchova
VMR- výchova k manželstvu a rodičovstvu
fy- firma
 
 
[1] Koncepciu štátnej rodinnej politiky, kde v časti Základné princípy štátnej rodinnej politiky v bode C sú zahrnuté aj princípy výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
 
[2] Čiastkové úlohy sme koncipovali ako ucelené, tematicky homogénne moduly, ktoré sú členené na konkrétnejšie, obsahovo realizovateľné  submoduly.