zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať
 6. februára 2018 od 8.00 hod.
 
na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem
 o  štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J gymnázium.
 

V tomto čase budú podávané informácie aj o otvorení triedy s profiláciou na prírodovedné predmety.

 Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 8,00 hod. do 8,30 hod.

  
V tento deň, ale aj v inom termíne, radi privítame  rodičov žiakov, ktorí majú záujem informovať sa o štúdiu na našej škole.


 Do 31. januára 2018 oznámte svoj záujem na e-mailovú adresu:  

 alebo telefonicky na tel. číslo   048/413 52 37
 

 

 

  

 

                                                                   PhDr. Mária Sochorová

                                                       riaditeľka školy