zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Ekonomika
Dejepis
NAS
Fotogaléria PK

 

 
Analýza činností PK
 
 • PK SVP zastrešuje 5 predmetov: dejepis, náuka o spoločnosti, psychológia, ekonomika, dejiny umenia a má aktuálne 8 členov (L. Vitásková – MD)
 • činnosť PK sa zameriava na prácu so žiakom a vedie ho ku:
 1. pochopeniu historickej a priestorovej orientácie
 2. získavaniu zručností poznávať a kriticky hodnotiť historický materiál
 3. získavaniu historických vedomostí z národných a svetových dejín
 4. osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia
 5. rešpektovaniu hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov
 6. úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam a kresťanským tradíciám
 7. pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí
 8. rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov
 9. pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov
 10. kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovaniu
 11. úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam
 12. pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev
 13. budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám
 
Hlavné úlohy PK v školskom roku 2014/2015:
 
 1. Podporovať vyučovacie stratégie vo vzdelávacom procese s dôrazom na aktívne a tvorivé učenie a projektové vyučovanie
 
 • zúčastňovať sa priebežného vzdelávania v rámci MC a iných vzdelávacích organizácií a prezentovať získané informácie na PK
 • riadiť vyučovací proces tak, aby odzrkadľoval najnovšie trendy, informácie z oblasti pedagogiky, metodiky vyučovania, sledovať ponuku nových učebníc a odbornej literatúry
 • spolupracovať s UMB Banská Bystrica, umožniť študentom UMB absolvovať pedagogickú prax na našej škole
 
 1. Umožniť prístup k informáciám vzužívaním IKT vo výchovno – vzdelávacom procese
 
 • využívať získané vzdelanie IKT na vyučovaní
 • práce a projekty študentov prezentovať na web stránke školy
 • zavádzať do výučby edukačné softvérové programy
 • na vyučovaní používať ineraktívnu tabuľu
 • používať elektronickú žiacku knižku
 
 1. Vychovávať k zodpovednému, samostatnému a tolerantnému správaniu
 
 • venovať pozornosť problematike ľudských práv, diskriminácie, rasizmu (OĽP)
 • naučiť študentov vnímať spločenské a politické dianie a zaujímať k nemu kritický a samostatný postoj
 
 1. Aktívne sa zúčastňovať súťaží ako Dejepisná olympiáda a Olympiáda ľudských práv
 
Návrhy do budúcnosti
-aktuálne venovať vo vyučovaní zvýšenú pozornosť problematike 1. svetovej vojny a SNP
(SED 3. a 4. ročník) v dôsledku okrúhleho výročia uvedených historických udalostí
-podporovať návštevy aktuálnych výstav vo všetkých ročníkoch v Pamätníku SNP
-dôslednejšia aktualizácia www stránky
-obohatenie výučby o Digitálno výučbové objekty vyhotovované v rámci projektu Digitalizácia vzdelávania
-potreba zakúpiť aktuálne výukové programy (softvér) využiteľné pri práci s IKT
-zviditeľniť prácu PK zverejnením výstupov žiakov (nástenky, przentácie, výstava, zborník...)
 
Pripomienky do Vnútorného školského poriadku
-vysokú absenciu študentov IV. ročníka na nimi zvolených predmetoch riešiť požadovaním aktívnej 70 – percentnej účasti na seminároch a povinných predmetoch zvolených štvrtákmi, v prípade nedodržania tejto podmienky má člen komisie právo požiadať vedenie školy o vykonanie komisionálnej skúšky študentom
-neakceptovať ospravedlnenia žiakov z dôvodu absolvovania autoškoly
-akceptovanie ospravedlňovania plnoletých žiakov len rodičom
-prezúvanie sa žiakov od septembra
 
Rozdelenie úloh:
 
 1. Príprava plánu práce PK zodp.: M. Halvoňová
termín: 28. 8. 2014
 
 1. Kontrola aktualizovaných tematických plánov z dejepisu, psychológie, ekonómie , dejín umenia a občianskej náuky zodp.: všetci vyučujúci PK
termín: 26. 8. 2014
 
 1. Kontrola plnenia tematických plánov a plánu práce PK počas roka
zodp.: vedúca PK
termín: priebežne
 
 1. Aktualizácia zápisov v školskej kronike
zodp.: D. Pokorná
termín: priebežne
 
 1. Organizácia exkurzií, poznávacích zájazdov, návšteva múzeí, archívov, knižníc, galérií
zodp.: všetci vyučujúci PK
termín: podľa priloženého Plá0nu exkurzií
 
 1. Organizácia Olympiády ľudských práv – problematika ľudských práv, diskriminácie
zodp.: J. Šatánek, M. Holéczy
termín: 1. polrok
 
 1. Organizácia školského kola Dejepisnej olympiády
zodp.: M. Halvoňová, D. Pokorná
termín: december 2014
 
 1. Účasť na podujatiach a školeniach organizovaných MC, vzájomné informovanie o priebehu a obsahu školení na zasadnutiach PK
zodp.: všetci vyučujúci PK
termín: podľa ponuky
 
 1. Umožniť študentom UMB absolvovanie pedagogickej praxe na našej škole
zodp.: všetci vyučujúci PK
termín: priebežne
 
Projektová činnosť PK a zapojenie sa členov PK do projektov
 
Poznajme sa navzájom J. Lišiaková
Česko – slovenská súťaž D. Pokorná
Digitalizácia vzdelávacieho procesu M. Halvoňová
 
Správcovstvo miestností:
 
Kabinet č. 44 D. Pokorná
Kabinet č. 50 J. Lišiaková
Kabinet č. 28 J. Šatánek
Učebňa ITU M. Holéczy
Zbierka SPVP + knižnica SPVP D. Pokorná
Učebňa spoločenskovedných predmetov
Miestnosť č. M. Halvoňová
Miestnosť č. J. Lišiaková
Miestnosť č. S. Pariláková
Miestnosť č. J. Šatánek
Vzdelávanie členov PK
 
Management žiackych projektov J. Lišiaková
 
Kritériá hodnotenia predmetov:
 
 • hodnotenie a klasifikácia predmetov vychádza z Metodického pokynu č. 2010/11:
 1. Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:
  1. celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované rozumové a motorické činnosti,
  2. schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote,
  3. schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
  4. aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
  5. výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,
  6. schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy,
 • prvý, druhý a tretí ročník – všetky predmety PK odsúhlasili hodnotenie známkou (v prípade bodového systému v dejepise sú body uvádzané súčasne so známkou, vyučujúci si schválili individuálny spôsob hodnotenia a tiež možnosť realizácie dodatočnej písomnej práce z tematického celku pre žiaka raz štvrťročne v termíne stanovenom vyučujúcim)
 
 • klasifikácia voliteľných predmetov:
 
Seminár z dejepisu 4. ročník – klasifikovaný
Seminár z dejepisu 3. ročník – klasifikovaný
Spoločenskovedný seminár 4. ročník – neklasifikovaný/absolvoval
Náuka o společnosti 4. ročník - klasifikovaný
Seminár z dejín umenia – klasifikovaný
Dejepis pre 4. ročník – klasifikovaný
Ekonomika pre 3. ročník - klasifikovaný
Ekonomika pre 4. ročník, 2 hod.- klasifikovaný
Ekonomika pre 4. ročník, 4 hod. – klasifikovaný
Psychológia pre 4. ročník, 2 hod. – klasifikovaný
Psychológia pre 4. ročník, 4 hod - klasifikovaný
 
Plán zasadnutí PK:
 
August 2014: 1. Príprava a schválenie plánu práce PK na nový školský rok
2. Rozdelenie úloh v rámci PK
3. Problematika tematických plánov
4. Klasifikácia voliteľných predmetov
5. Krúžková činnosť v školskom roku 2014/2015 – návrhy
 
November 2014: 1. Kontrola plnenia ČTP
 1. Analýza dosiahnutých výsledkov v 1. štvrťroku, plnenie úloh, priebežné hodnotenie činnosti PK
 2. Aktuálne problémy vo výchovno – vzdelávacom procese
 3. Prerokovanie maturitných zadaní v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z dejepisu, náuky o spoločnosti, ekonómie a psychológie
 
Február 2015: 1. Analýza dosiahnutých výsledkov za 1. polrok
 1. Plnenie ČTP
 2. Aktuálne problémy vo výchovno – vzdelávacom procese
 3. Vyhodnotenie školského kola Dejepisnej olympiády a Olympiády ľudských práv
 4. Schválenie definitívnych verzií maturitných zadaní
 5. Vypracovanie ponukových listov na budúci školský rok
 6. Organizácia a priebeh súťaží, olympiád – výsledky študentov
 7. Príprava dňa otvorených dverí
 
 
 
Apríl 2015: 1. Kontrola plnenia ČTP
 1. Analýza dosiahnutých výsledkov v 3. štvrťroku, plnenie úloh, priebežné hodnotenie činnosti PK
 2. Návrhy tém na projektový týždeň
 3. Vyhodnotenie krajského kola Dejepisnej olympiády a Olympiády ľudských práv
 4. Aktuálne problémy vo výchovno – vzdelávacom procese
 
Jún 2015: 1. Zhodnotenie činnosti PK
 1. Zhodnotenie výsledkov maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015
 2. Plnenie tematických plánov
 3. Výsledky záujmovej činnosti
 4. Zhodnotenie projektového týždňa, súťaží a olympiád – dosiahnuté výsledky študentov
 5. Príprava školského roka 2015/ 2016
 
Okrem plánovaných 5 zasadnutí sa bude PK stretávať aj na základe potrieb a požiadaviek vyučujúcich jednotlivých predmetov a vedenia školy.
 
Návrh krúžkovej činnosti členov v šk. roku 2014/15
Krúžok dejepisnej olympiády M. Halvoňová
Futbalový krúžok - chlapci J. Šatánek
Šachový krúžok M. Holéczy
Debatný krúžok M. Holécy
Krúžok finančnej gramotnosti B. Štubňová
 
Návrh exkurzií:
September
Účasť na pojednávaniach na Okresnom, Krajskom a Špeciálnom súde v B Bystrici
 
Určené: pre všetky klasické triedy 4. ročníka NAS
Zodpovedný: J. Šatánek
Historické pamiatky Banskej Bystrice
 
Určené: 4. ročník DEJ, DEU, SED
Zodpovední: D. Pokorná, J. Lišiaková
Október
Historické múzeum v Bratislave pri príležitosti 100. výročia 1. svetovej vojny
 
Určené: DEJ
Zodpovední: M. Halvoňová, J. Lišiaková
Pamätník SNP pri príležitosti 70. výročia SNP
Určené: DEJ
Zodpovední: M. Halvoňová, J. Lišiaková
Výstava – Tutanchamón (Bratislava)
Určené: DEJ
Zodpovedná: J. Lišiaková
Nálezisko Bojná
 
Určené: DEJ
Zodpovední: D. Pokorná, M. Holéczy
Exkurzia Slavkov
Určené: DEJ
Zodpovední: J. Lišiaková, M. Halvoňová
Marec
Exkurzia Osvienčim Poľsko
Určené: DEJ
Zodpovední: J. Lišiaková. M. Holéczy
Exkurzia Krakov
Určené: DEJ
Zodpovední: M. Halvoňová, D. Pokorná
Exkurzia do Múzea židovskej kultúry
Určené: DEJ
Zodpovední: J Lišiaková, M. Halvoňová
 
 
 
 
 
Otázky na prácu s historickým prameňom
Hmotný prameň
 1. O aký druh historického prameňa ide?
 2. Čo najpresnejšie daný prameň popíš!
 3. Z akého historického obdobia je daný prameň?
 4. Akú funkciu prameň spĺňal (na čo slúžil)?
 5. Aké historické reálie sa nachádzajú na prameni?
 6. Odkiaľ si prameň získal?
 7. Máš k nemu nejaký osobný vzťah?
Písomný prameň
 1. Kto je autorom prameňa?
 2. Kedy žil autor prameňa?
 3. Informuje nás autor ako očitý svedok, alebo sprostredkovane?
 4. O čom prameň rozpráva?
 5. O aký druh písomného prameňa ide?
 6. Akým spôsobom autor píše?
 7. Sleduje autor nejaký zámer?
 8. V ktorých častiach prameňa uvádza autor fakty?
 9. V ktorých častiach prameňa autor hodnotí?
 10. Na ktorom mieste je autor subjektívny?
 
Pokyny pre tvorbu projektov k DO
 • Rozsah projektu maximálne 15 normovaných strán (1800 znakov/1 strana) + prílohy
 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12 (nadpisy tučne), riadkovanie 1,5
 • Štruktúra projektu v písomnej forme: Úvod má obsahovať zdôvodnenie výberu témy, stav spracovania vybranej témy v historiografii, t. j. kto sa danou témou už zaoberal. Súťažiaci autor uvedie pramene, s ktorými pracoval/a (primárne t. j. archívne pramene, technická pamiatka, obraz a pod., sekundárne pramene t. j. literatúru, časopisy, noviny, údaje z internetu opatrené dátumom, kedy bol údaj stiahnutý a pod.) a predpokladaný prínos projektu. Jadro projektu v písomnej forme by malo byť členené na kapitoly a podkapitoly. Slohový štýl spracovania jadra projektu považuje porota za samostatný výber a kreatívny prejav súťažiaceho. Záver projektu by mal obsahovať vyhodnotenie splnenia, resp. nesplnenia predpokladaného prínosu projektu. Projekt v písomnej forme môže obsahovať prílohy, ktoré nie sú podmienkou, ale významným obohatením projektu napr. záznam rozhovoru s pamätníkom či pamätníčkou udalosti, kópie dokumentov, fotografie a pod.
 • Poznámkový aparát: Dôležité je, aby súťažiaci uvádzal pod čiarou na príslušnej strane textu poznámku, odkiaľ pochádzajú údaje, parafrázovaný text a citácie, ktoré vo svojom projekte využil. Je to potrebné urobiť aj vtedy, keď predložený projekt obsahuje zoznam použitej literatúry, prípadne iných prameňov. Tým sa potvrdzuje rozhľad autora a zároveň sa v texte zdôrazňujú vlastné myšlienky. Poznámka – odkaz na literatúru musí obsahovať autora diela, názov diela, vydavateľstvo, miesto vydania, rok vydania, číslo strany použitého odkazu – napr. Mrkvička, Jozef: Dejiny v nás, vyd. Sézam, Bratislava 2009, s. 22. Poznámka – odkaz na noviny, časopis musí obsahovať presný názov použitého článku, z akého časopisu alebo novín pochádza, rok, ročník, číslo a príslušnú stranu – napr. Dejiny v nás In: História, r. 2009, roč. I., č. 45, s. 56 – 57. Poznámka – archívny prameň musí obsahovať názov archívu, mesto kde sa archív nachádza, názov fondu, číslo signatúry, prípadne číslo spisu. Poznámka – odkaz získaný z internetu musí okrem presného názvu obsahovať aj dátum, kedy bol stiahnutý z internetu. V prípade, že autor používa ako zdroj informácií rozhovor s pamätníkom, nie je prepis rozhovoru povinnou súčasťou projektu, v poznámke pod čiarou je však nutné uviesť meno, priezvisko, dátum vykonania rozhovoru a miesto uchovávania nahrávky.
 • Formy prezentácie: PowerPoint, dokumentačný materiál,...
 • Povinnou súčasťou projektu je aj priložené CD alebo DVD obsahujúce plnú verziu projektu, vrátane príloh, vo formáte PDF.
 • V písomnom projekte DO musí byť za titulnú stranu (na samostatnej strane) zaradená 15 riadková anotácia a kľúčové slová.
 • Na www.olympiady.sk v časti DO/Tlačivá je zverejnený formulár (tlačivo) žiadosti o vstup do archívu. Po jeho stiahnutí sa doň vpíše názov školy a meno žiaka. Následne žiadosť opečiatkuje a podpíše riaditeľ školy. Týmto spôsobom sa uľahčí žiakom prístup do archívov.