zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Sociálne štipendium v školskom roku 2018/2019 - oznam

Žiaci majú nárok na sociálne štipendium, keď rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. Je potrebné vypísať žiadosť o štipendium, a doložiť doleuvedené doklady:
 

1.Pokiaľ sa rodina nachádza v hmotnej núdzi je potrebné doložiť "Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodina je v hmotnej núdzi, nie staršie ako 3 mesiace.

    - Fotokópiu vysvedčenia za II. polrok školského roka 2017/18   overenú riaditeľkou školy

 2. Rodina nedosahuje životné minimum rodiny:  

    Je potrebné doložiť:

    -      "Potvrdenie o čistom prijme rodičov za rok 2017/ročné zúčtovanie dane za rok 2017 alebo výpis z daňového priznania r. 2017/

           + vyplatené náhrady príjmu pri PN, nemoc.dávky za rok    2017

       - Fotokópiu vysvedčenia za II.polrok školského roka 2017/8

          overenú riaditeľkou školy

       - Doklad o výške vyplatených prídavkoch na deti za rok 2017

           z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

       -  Doklad o vyplatenom daňovom bónuse za rok 2017

 3. ak žiak má nezaopatrených súrodencov, tak je potrebné       

      predložiť potvrdenie o návšteve školy. 

 
Žiadosť o štipendium a potrebné doklady žiadame predložiť do 27.9.2018 p.Hajašovej –personálne odd. Tlačivo žiadosti si príďte vyzdvihnúť osobne.   

Životné minimum od 1.7.2018 - 205,07 €  prvý rodič
                                                             143,06 € druhý rodič
                                                     93,61 € každé nezaopatrené dieťa   
v školskom roku 2018/2019 je výška štipendia:
 priemerný prospech do 2,0                        - 46,81 € 
                                    vyššie ako  2,0 –2,5      - 32,77 €
                                vyššie ako 2,5 - 3,5      -  23,41 €

 

Informácie poskytuje pani Hajašová č.dv.117  pri informatike

                                  Ing. Štubňová č.dv.116 pri informatike