zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

OZNAM

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľujem dňa 7. mája 2018 z organizačných dôvodov  žiakom školy riaditeľské voľno.  
                                                          PhDr. Mária Sochorová
                                                            riaditeľka školy