zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať   
 
11. októbra 2016 o 9,30 hod.

na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triede so 

           - zameraním na bilingválne štúdium
 
Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.
 
Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.
 
Svoj záujem oznámte   na e-mailovú adresu:    mozolova.m@gmail.com
 
alebo potvrďte telefonicky na tel. číslo         048/413 52 37
 
Deň otvorených dverí do triedy s profiláciou na matematiku a do triedy s profiláciou na prírodovedné predmety sa uskutoční 8. novembra 2016 o 9,30 hod.
 
Deň otvorených dverí do tried bez profilácie sa uskutoční 7. februára 2017.

                                                                               PhDr.Mária Sochorová                                                                                                             riaditeľka školy