O projekte

PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Názov projektu ...aby nám žiaci neutiekli...
Žiadateľ Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Schválená výška NFP 350 737,50 EUR
Trvanie projektu 20 mesiacov

Ciele projektu


Tvorbou a zintenzívnením interaktívneho vyučovania uskutočniť inováciu obsahu vzdelávania a prípravy absolventa pre potreby vedomostnej spoločnosti a štúdia VŠ.

Inovovať metódy a formy vyučovania s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov ako aj žiakov školy potrebných pre požiadavky vedomostnej spoločnosti.

Prostredníctvom vzdelávacích školení pedagogických zamestnancov v oblasti tvorby interaktívneho obsahu vyučovacieho procesu skvalitniť výstupy vzdelávania.

Aktivity projektu


Názov aktivity 1.1 Inovácia metód a foriem vyučovania s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií
Cieľ aktivity Vytvoriť nové, kreatívne a interaktívne vyučovacie hodiny pre takmer všetky vyučovacie predmety školy, na základe požiadaviek a potrieb.
Názov aktivity 2.1 Realizácia vzdelávacích školení pedagogických zamestnancov
Cieľ aktivity Zlepšiť zručnosti pedagógov vo využití IKT v práci a zvýšiť počet interaktívnych vyučovacích hodín.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu prostredníctom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.