zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Ciele školy

Ciele školy

  • Využívaním inovatívnych metód práce podporovať tvorivé učenie a vychovávať k učeniu sa pre život.
  • Viesť žiakov k zdravému spôsobu života, k zodpovednému a tolerantnému správaniu sa voči iným.
  • Podporovať všestrannú spoluprácu s inštitúciami a rodičmi, medzinárodné projekty a medzinárodnú spoluprácu.
  • Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy s dôrazom na vonkajšieho  prostredie.

Hodnotový systém školy

  • Aktívne učenie sa a tolerancia
  • Zodpovednosť a spolupráca
  • Dôvera a rast študenta
  • Morálne hodnoty a etika
  • Rovnaká príležitosť pre všetkých

Vízia školy

Škola nech je miestom sebarealizácie žiakov a zamestnancov školy, miestom rozvoja vlastných schopností a získavania ďalších nových vedomostí. Škola nech je otvorenou inštitúciou pre rodičov, rôznych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rozmanitej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.