O projekte

PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Názov projektu Škola priateľská študentom
Žiadateľ Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Schválená výška NFP 164 448,44€
Trvanie projektu 12 mesiacov

Ciele projektu


Projekt sa realizoval prostredníctvom troch aktivít. V rámci prvej aktivity sa pokračovalo v tvorbe ďalších študijných materiálov - interaktívnych cvičení s pokrytím maximálneho počtu tematických celkov v jednotlivých predmetoch.

Druhou aktivitou bola inovácia laboratória biológie, ktoré bolo v nevyhovujúcom stave. Prvé dve aktivity úzko súvisia, keďže 6 tvorcov bolo orientovaných najmä na biológiu, a pre tento predmet bola vytvorená databáza interaktívnych úloh a cvičení. Celkovo sa do projektu zapojilo 16 tvorcov učebných materiálov.

V rámci tretej aktivity prebiehala séria vzdelávacích aktivít pre pedagogických pracovníkov zameraných na interaktívne technológie, aplikovaný excel a moderné prezentačné zručnosti a ich využitie pri vyučovaní. Po realizácii školení 90% pedagógov na škole je schopných pracovať s interaktívnymi technológiami.

Aktivity projektu


Názov aktivity 1.1 Inovácia metód a foriem vyučovania s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií
Cieľ aktivity Vytvoriť nové, kreatívne a interaktívne cvičenia a prezentácie najmä pre predmet biológia, ale aj pre ďalšie vyučovacie predmety školy, na základe požiadaviek a potrieb.
Názov aktivity 2.1 Realizácia vzdelávacích školení pedagogických zamestnancov
Cieľ aktivity Zlepšiť zručnosti pedagógov vo využití IKT v práci a zvýšiť počet interaktívnych vyučovacích hodín.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu prostredníctom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.