zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Aktuality Projekty pre žiakov Dokumenty Maturita

 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z dejepisu

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z umenia a kultúry

 

Maturitné okruhy:

Svetové dejiny

1. Hominizácia, antropogenéza
2. Dejepis a dejiny
3. Pravek na našom území
4. Prisvojovacie a výrobné hospodárstvo
5. Staroorientálne štáty
6. Kultúrne dedičstvo staroorientálnych štátov
7. Grécka kolonizácia
8. Aténska demokracia
9. Peloponézska vojna
10. Staroveká Sparta
11. Grécko - perzské vojny
12. Helenistické Grécko
13. Grécka kultúra
14. Rímska republika
15. Púnske vojny
16. Kríza rímskej republiky
17. Principát a dominát
18. Rímska kultúra
19. Kresťanstvo v Rímskej ríši
20. Stredoveká spoločnosť
21. Léno, lénny systém
22. Architektonické slohy stredoveku
23. Ranostredoveké slovanské štáty
24. Franská ríša
25. Byzantská ríša
26. Storočná vojna
27. Križiacke výpravy
28. Luxemburgovci na českom tróne
29. 30 - ročná vojna
30. Zámorské objavy
31. Merkantilizmus
32. Vládu Petra Veľkého a Kataríny II. v  Rusku
33. Barokovú kultúra
34. Anglická revolúcia
35. Reformácia
36. Protireformácia a rekatolizácia
37. Nizozemská revolúcia
38. Priemyselná revolúcia
39. Humanizmus a renesancia
40. Bartolomejská noc
42. Veľkej francúzska revolúcia
43. Napoleon vo Francúzsku
44. Revolučný rok 1848/49 v Európe
45. Občianska vojna v USA
46. Zjednotenie Nemecka a Talianska
47. Medzinárodná  situácia na začiatku 20. storočia
48. 1. svetová vojna
49. Rusko v 1. pol. 20. storočia
50. Situácia v Európe po 1. svetovej vojne
51. Fašistické diktatúry
52. Nemecko  po nástupe Hitlera k moci
53. Povojnové medzinárodné  konferencie
54. 2. svetová vojna a jej priebeh do r. 1941
55. 2. svetová vojna od r. 1941
56. Veľká vlastenecká vojna
57. Stretnutia „Veľkej trojky“
58. Medzinárodné  vzťahy po 2. svetovej vojne
59. Studená vojna
60. Vývoj v ZSSR v 2. polovici 20. storočia

Národné dejiny

1. Veľká Morava
2. Príchod Slovanov na naše územie
3. Uhorský štát v ranom stredoveku
4. Vláda Anjuovcov na uhorskom tróne
5. Uhorský štát vo vrcholnom stredoveku
6. Protihabsburské stavovské  povstania v Uhorsku
7. Osvietenský absolutizmus v Habsburskej monarchii
8. Revolučné udalosti  v r. 1848 na Slovensku
9. Formovanie moderného slovenského národa - SNO
10. Slovenská národná rada a dobrovoľnícke výpravy Slovákov
11. Memorandum národa slovenského
12. Rakúsko - maďarské vyrovnanie
13. Slováci  na prelome  19. a 20. storočia
14. Slovenský a český odboj v priebehu 1. svetovej vojny
15. Vnútorná a zahraničná politika medzivojnovej ČSR
16. Slovenský štát v r. 1939
17. Tragédia slovenských Židov v Slovenskom štáte
18. Vývoj v ČSR v r. 1938 - 1939
19. Domáci a zahraničný odboj Slovákov proti fašizmu počas 2. svetovej vojny
20. SNP
21. ČSR po r. 1945
22. ČSR v roku 1947 a vo februárových udalostiach v roku 1948
23. ČSR v rokoch 1948 - 1953
24. Pád komunistického režimu v Československu
25. Sovietizácia sovietskeho bloku a ČSR

Regionálne dejiny

1. Našom mesto v praveku, stredoveku, novoveku a v najnovších dejinách
2. Najvýznamnejšie osobnosti v dejinách Banskej Bystrice