zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Maturita

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z geografie

 

Maturitné zadania sú koncipované tak, že každé zo zadaní má tri otázky. Prvá má charakter teoretický, druhá teoreticko-praktický. Tretia otázka je praktická, zameraná na riešenie konkrétnej úlohy. Pre študentov je najťažšia a najdôležitejšia. Musia v nej teoretické vedomosti aplikovať na prax. Pri klasifikácii sa počíta do prospechu trikrát.
Vzorec pre výpočet výslednej známky:
(Z1+ 2x Z2+ 3x Z3) : 6

Maturitné okruhy pre šk. rok 2013/2014:

  • Planéta Zem
  • Mapovanie Zeme
  • Príroda Zeme: zákonitosti atmosféry, hydrosféry, litosféry, pedosféry, biosféry
  • Geografia obyvateľstva a sídiel
  • Geografia svetového hospodárstva: poľnohospodárstva, priemyslu
  • Geografia dopravy a cestovného ruchu
  • Regionálna geografia: hospodárske a politické združenia
  • Regionálna geografia Európy a sveta – Afrika, Austrália, Ázia, Amerika, Antarktída
  • Geografia Slovenskej republiky
  • Geoekológia a environmentalistika