zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Dokumenty PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK
 
  1. PRÁCA A ÚLOHY PK
  2. UČEBNÉ PLÁNY
  3. PONUKOVÉ LISTY PRE GEOGRAFIU A SG - 4. ROČNÍK v šk. r. 2014/2015
  4. PONUKOVÉ LISTY PRE SG/3. ROČNÍK v šk. r. 2014/2015
  5. PONUKOVÉ LISTY TÉM PRE PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ - 3. ROČNÍK:
  6. KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE

1. PRÁCA A ÚLOHY PK:

Úlohou geografie na gymnáziu je rozšíriť a prehĺbiť vedomosti žiakov, získané na ZŠ, pripraviť ich na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky, prijímacích pohovorov a štúdia na VŠ, ako aj na uplatňovanie poznatkov v ostatných predmetoch a v praktickom živote - najmä pri využívaní a ochrane krajiny. Vyučujúce aj so žiakmi sa zúčastňujú rôznych akcií organizovaných školou /napr. Dňa otvorených dverí pre žiakov ZŠ, prezentácie školy a PK, veľkých projektov/, inými organizáciami /olympiády, súťaže, prednášky/; aj sama PK pripravuje besedy, exkurzie, zájazdy.

2. UČEBNÉ PLÁNY:

V súčasnosti vyučujeme geografiu na našej škole podľa nového ŠVP v niekoľkých alternatívach: (viď ppt prezentácia - 70MB).

a/ v triedach so všeobecným zameraním je povinná geografia v 1. ročníku /fyzická a humánna geografia sveta/ a v 2. ročníku /regionálna geografia sveta a ekológia/ v rozsahu 2 vyučovacích hodín, v 3. ročníku 1 hodiny /geografia SR/.
b/ v bilingválnych triedach sa vyučuje od šk.r. 2013/2014 v 2. ročníku 1 hodina, v 3. ročníku 2 a vo 4. ročníku 1 hodina geografie.
c/ v triedach so zameraním na matematiku je povinná geografia pre 1.ročník /I.F-1 hod./ 2. roč. /II.F-2 hod./ a 3. roč. 1 hod.
d/ v 3., 4. ročníku a v 5. L je geografia voliteľným predmetom. Všetci študenti majú možnosť vybrať si 2-hodinový seminár v 3. ročníku, 4-hodinový blok alebo 2-hodinový seminár z geografie vo 4. roč. a v 5.L, resp. si zvoliť zároveň obidva v rozsahu 4+2 hodiny. Maturanti z geografie by mali povinne absolvovať minimálne 2 hodiny /k hodinám základného učiva/.

Vyučovací predmet geografia (4 hodinovka) aj seminár pre maturantov (2 hod.) je klasifikovaný.
Seminár z geografie pre nematurantov (2 hodiny) nie je klasifikovaný.

Z LITERATÚRY:

POVINNÁ LITERATÚRA:
Geografia pre 1. roč. gymnázií
Geografia pre 2. roč. gymnázií
Geografia pre 3. roč. gymnázií
Geografia pre 4. roč. gymnázií
Atlas sveta a Slovenskej republiky

DOPORUČENÁ LITERATÚRA:
Hospodárska geografia pre 1. a 2. roč. obchodných akadémií, 1. a 2.diel
Encyklopedie Zeměpis světa. Columbus,s.r.o., Praha 1994
Zemepis I. v kocke pre SŠ. ART AREK, 2000
Geografia "Chystáte sa na maturitu?" Farkaš, Celestín. ENIGMA
GEO Global Change.Geomédia, s. r. o. Praha, 1977 a i.
Lexikón štátov a území sveta, Mapa Slovakia Bratislava, s.r.o., 2004
Internet, masmédiá

3. PONUKOVÉ LISTY PRE GEOGRAFIU A SG - 4. ROČNÍK v šk. r. 2014/2015

4. roč.-maturanti Z GEOGRAFIE: príprava na maturity a prijímacie pohovory na VŠ - doporučujeme:
Variant A: 4 hodiny geografie /klasifikované/, alebo:
Variant B: 2 hodinový seminár /klasifikovaný/, alebo:
Variant C: 4 hodiny geografie /klas./ + 2 hodinový seminár /neklas./= 6 hodín

4. ročník – nematuranti z geografie /podľa vlastného výberu/:
Variant A: 2 hodinový seminár /neklasifikovaný, rozširujúce učivo/, alebo:
Variant B: 2 hodinový seminár /klasifikovaný, základné učivo/

Ponukový list na seminár s geografie pre 4. ročník (4hod)
Ponukový list na seminár z geografie pre 4. ročník (2hod) - nematuranti
Ponukový list na seminár z geografie pre 4. ročník (2hod) - maturanti


4. PONUKOVÉ LISTY PRE SG/3. ROČNÍK v šk. r. 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 sa otvára len jeden seminár z geografie - SG pre 3. ročník (2hod týždenne).

5. PONUKOVÉ LISTY PRE PROJEKTY - 3. ROČNÍK v šk. roku 2013/2014
6. KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE v šk. roku 2014/2015