zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Opäť vynikajúce umiestnenie v matematickej súťaži

Matematický B – deň je súťaž trojčlenných alebo štvorčlenných tímov zložených z 15-19 ročných žiakov. Pilotné kolo súťaže bolo na Slovensku prvýkrát uskutočnené na základe spolupráce s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS, www.primas-project.eu
Naši študenti boli opäť mimoriadne úspešní v tejto medzinárodnej matematickej súťaži. Štvorčlenný tím žiakov 2.F triedy so zameraním na matematiku z nášho gymnázia v zložení Adam Barla, Jozef Koleda, Jakub Murín a Andrej Slovák poskytol dňa 14.12.2017 vypracovanie úlohy, ktoré medzinárodná porota vyhodnotila ako druhé najlepšie zo všetkých predložených prác zo Slovenska. Matematický B-deň má dlhoročnú tradíciu v Holandsku, Belgicku a Nemecku. V týchto krajinách sa do súťaže každoročne zapojí zhruba 5000 žiakov. V Holandsku sú práce najlepších tímov žiakom uznané ako externá časť maturitnej skúšky z matematiky. Na Slovensku mala súťaž svoju premiéru v roku 2011, od začiatku ju koordinuje Katedra matematiky FPV UKF. Súťaž je tímová, zadanie problémov každoročne pripravuje medzinárodne uznávaný expert v tvorbe učebných osnov matematiky pre rôzne typy stredných škôl Henk van der Kooij z Freudenthalovho inštitútu pre vyučovanie prírodovedných predmetov a matematiky Univerzity v Utrechte. Tím vysokoškolských učiteľov a doktorandov FPV UKF sa podieľa na preklade textov zadania, na organizácii súťaže a na oprave žiackych riešení.
 
V histórii tejto súťaže žiaci našej školy získali v roku 2012 prvé miesto na Slovensku, v roku 2013 druhé miesto, v roku 2014 štvrté miesto, v roku 2015 prvé miesto, v roku 2016 prvé miesto a v roku 2017 druhé miesto na Slovensku. Gratulujeme!