zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Sociálne štipendium v školskom roku 2016/2017 - oznam

Žiaci  majú nárok na sociálne štipendium, keď  rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. Je potrebné vypísať žiadosť o štipendium, a doložiť doleuvedené doklady:

 
1.Pokiaľ sa rodina nachádza v hmotnej núdzi je potrebné
   doložiť "Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že 
   rodina je v hmotnej núdzi, nie staršie ako 3 mesiace.
   - Fotokópiu vysvedčenia za II. polrok školského roka 2015/16
     overenú riaditeľkou školy
2. Rodina nedosahuje životné minimum rodiny:
    Je potrebné doložiť:
     -        "Potvrdenie o čistom prijme rodičov za rok 2015/ročné     zúčtovanie dane za rok 2015 alebo výpis z daňového priznania r. 2015/
         + vyplatené náhrady príjmu pri PN, nemoc.dávky za rok  
         2015
     -  Fotokópiu vysvedčenia za II.polrok školského roka 2015/2016
        overenú riaditeľkou školy
     -  Doklad o výške vyplatených prídavkoch na deti za rok 2015
         z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
     -  Doklad o vyplatenom daňovom bónuse za rok 2015
 
3. ak žiak má nezaopatrených súrodencov, tak je predložiť
    potvrdenie o návšteve školy.
   
Žiadosť o štipendium a potrebné doklady žiadame predložiť do 23.9.2016 p.Hajašovej –personálne odd.
Tlačivo žiadosti si príďte vyzdvihnúť osobne.   
   
 
 
 
Životné minimum od 1.7.2016 -  198,09 € prvý rodič
                                           138,19 € druhý rodič
                                           90,42 € každé nezaopatrené dieťa
v školskom roku 2016/2017 je výška štipendia:
priemerný prospech do 2,0                             -  45,21 €
                                vyššie ako 2,0 –2,5       -  31,65 €
                                vyššie ako  2,5 do 3,5    -  22,61 €
 
Informácie poskytuje pani Hajašová č.dv.117 pri informatike
                             Ing. Štubňová  č.dv.116 pri informatike