Pomoc škole

Rada školy

Rada školy
pri Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica

Zloženie rady školy:

Predseda
Ing. Ľubomír Vaňo
Podpredseda
Mgr. Eva Lešníková
Za zriaďovateľa
Ing. Mária Kolárska
 
Mgr. Ľudmila Očenášová
 
JUDr. Iveta Paračková
 
Ing. Marta Skřivánková
Za rodičov
JUDr. Zora Belková
 
Ing. Renáta Hlačiková
Za ped. zam.
Mgr. Martin Holéczy, PhD.
Za neped. zam.
Jarmila Lerchová
Za študentov
Diana Hlaváčová

 

  

 

Rada rodičov

OZ Rada rodičov GJGT v Banskej Bystrici je zapísané na MV SR pod č. spisu:
VVSN – 900/90-28095
IČO: 42007798
Bankové spojenie: VÚB B. Bystrica, 2234505959/0200

 

Klub GJGT

Darujte vaše 2% z daní

Vážení rodičia, absolventi a priatelia Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici,
touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní v prospech OZ rady rodičov Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici.
Združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy, ktorú navštevuje v súčasnosti 729 žiakov denného štúdia. Máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.
Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2% z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani cent navyše, lebo ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan sa však môže rozhodnúť o poukázaní 2% z týchto daní pre vybraný právny subjekt.
Ako občianske združenie Vás chceme osloviť, aby ste poskytli 2% z Vašich daní v prospech školy a Vašich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité.
 
Dúfame vo Vašu podporu a vopred ďakujeme!
 

  
Postup na poukázanie 2% daní
 
  •  Zamestnanci:
 ·  Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
· Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
· Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b)
3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
· Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018.
· Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
· Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
· Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
· Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
· ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
· Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa
  • podnikatelia (fyzické a právnické osoby)

    Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%podielu dane je obsiahnuté v daňovom priznaní príslušného kalendárneho roka. Prosíme – ak ste si vybrali ako príjemcu Klub Gymnázia J.G. Tajovského – uviesť do príslušných koloniek v daňovom priznaní tieto údaje:
    IČO: 14225930
    Právna forma: občianske združenie
    Obchodné meno: Klub Gymnázia J.G.Tajovského, Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica

 Postup krokov:pre fyzické osoby
                     pre právnické osoby 
 

   
  

 
 Prílohy na stiahnutie