Zamestnanci

Vedenie školy

Riaditeľka školy PhDr. Mária Sochorová sochm2(zavináč)gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky RNDr. Marcela Mozoľová mozolova.m(zavináč)gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Monika Ďurčová mdurcova(zavináč)gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky
(pre techn.-ekon. činnosti)
Ing. Beáta Štubňová beata.stubnova(zavináč)gmail.com

 

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Meno: Mgr. Katarína Ďurišková

Konzultačný deň: utorok 
 
Stretnutie je možné i vopred dohodnúť osobne alebo cez mail: kduriskova@gmail.com 
Poslaním systému výchovného poradenstva je poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti žiakom.
 
 • Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách.
Výchovný poradca v spolupráci s koordinátormi (prevencie sociálno – patologických javov, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy) a vyučujúcimi výchovných predmetov pomáha ochraňovať žiakov pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi a spoločne:
 • realizujú rozvoj oblasti humanitného vzdelávania a výchovy,
 • venujú pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, úzko   súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v našej spoločnosti,
 • objasňujú všetky formy diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, rasizmu a sociálno-patologických prejavov,
 • pomáhajú pri realizácii preventívnych programov v súlade s Národným programom boja proti závislostiam.

 

Ďalšie informácie

 

Informácie o vysokých školách

Aktuálne informácie vysokých škôl
Komplexné informácie na stránkach CVTI SR
Tlačivo prihlášky na VŠ
Vzor vyplnenej prihlášky


Ako vyplniť prihlášku na VŠ

Pokyny ministerstva školstva na vyplnenie prihlášky
 

Prihlášky na VŠ v Českej republike

Ako získať prihlášku

 • tlačivo prihlášky možno zakúpiť len v ČR
 • napísať žiadosť o zaslanie tlačiva prihlášky na fakultu vybranej VŠ
 • stiahnuť na internete
 • vyplniť a zaslať elektronickú formu prihlášky (sú na stránkach VŠ)

Ako vyplniť prihlášku
Požadované údaje sú identické ako na slovenskej prihláške. Odlišne sú len nasledovne údaje:

 • IZO – naše IČO (000396869)
 • JKOV – kód študijného zamerania (je na vysvedčení)
                  Všeobecné triedy: 7902J
                  Bilingválne triedy: 7902J74
 • KKOV – nevyplniť

Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky nevypĺňať naše IČO, ale treba dať kód zahraničného študenta (nájdete v možnostiach).

Informácie o VŠ možno nájsť i na týchto adresách:

www.minedu.sk
www.portalvs.sk
www.eures.sk
www.scio.sk
www.univerzita.net
www.siv.sk
www.vysokoskolak.cz
www.vejska.cz
www.vysokeskoly.cz
www.skoly.sk
www.icm.sk
www.kampomaturite.cz
www.infoabsolvent.cz
www.karierazahranicami.sk
www.saia.sk
www.stuzkova.eu
www.education.sk

 

Úspešnosť absolventov GJGT v prijímačkách na VŠ

 

Školský psychológ

Školský psychológ

 Doc.  PaedDr. Lada Kaliská,PhD.

mailový kontakt: lada.kaliska@umb.sk

Konzultácie:

UTOROK  8:00 - 16:00

 

Koordinátori

Koordinátor environmentálnej výchovy
Mgr. Veronika Kubušová
 
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
PhDr. Miroslava Kminiaková
 
Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov
Mgr. Katarína Ďurišková


Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Gymnázium J. G. Tajovského   Banská Bystrica
 
 
Plán:  Výchova k manželstvu a k rodičovstvu  (VMR)
 

Koordinátor: PhDr. Miroslava Kminiaková

Školský rok: 2017/2018                         
 
Rodina je biosociálna skupina, s ktorou je človek najviac spätý, a zároveň najvýraznejšie ovplyvňovaný.  Je založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. Rodina je v našich kultúrnych podmienkach najdôležitejšou hodnotou,  je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia.
V ostatnom čase sme svedkami mnohých priamych i nepriamych, premyslených i nezámerných útokov na manželstvo a rodinu. Miera rozvodovosti je najhoršia v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, čo je to rodina. Množia sa prípady neúspešných rodičov, ktorí vychovávajú nešťastné deti, nepripravené na založenie vlastnej rodiny. Sociológovia hovoria o kríze rodiny, na čom má svoj podiel vplyv médií, orientácia na internet a pseudohodnoty. Štatistiky hovoria, že v minulom roku sa mimo manželstva narodilo viac detí, ako vo funkčnej rodine, ktorú tvoria muž a žena.
Práve v čase globalizácie,  multikulturality, kultúrnej a ekonomickej mobility, má rodina ešte výraznejšiu funkciu a význam. Rodina vytvára pocit existenčnej dôvery a bezpečnosti, predstavuje modelové situácie, formuje interpersonálne vzťahy, vymedzuje roly, rešpektované autority. Fungovaním rodinných vzťahov má možnosť človek identifikovať sa, poznať svoje limity, hodnoty a mať schopnosť sebarealizácie.     
      Škola má osobitné možnosti poskytovania systematického (i systémového) vzdelávania na odbornej úrovni, ale poznatky sa sprístupňujú aj multidisciplinárne, pretože VMR je koncentrátom poznatkov z oblasti sociológie, psychológie, biológie, etiky, morálky, teológie a i. Pri koncipovaní plánu VMR sme vychádzali z učebných osnov, vydaných Ministerstvom školstva, vládou prijatými dokumentmi[1], ktoré deklarujú vážnosť a dôležitosť problematiky.
 Našou ambíciou je orientovať mladých ľudí na etické hodnoty života, pomôcť im zorientovať sa v náhodných, hodnotovo nerelevantných informáciách prezentovanými médiami a sociálnymi sieťami.      
      Výchova k manželstvu a rodičovstvu má v školskom systéme svoje opodstatnenie. Mladý človek prechádza procesom sebapoznávania, utvárania sociálnych vzťahov a kontaktov. Vhodnými metodickými ukazovateľmi (obsah, forma, metóda) má škola potenciál dosiahnuť  zvýšenie emočnej inteligencie, empatie, tolerancie, zodpovednosti, ktorá človeku zvyšuje šance rozumieť sebe aj iným,  konať správne a morálne. VMR ašpiruje na to, aby sa týchto cieľov zmocnila.
 
            Všeobecné ciele a úlohy vyplývajú z ministerských osnov, všeobecne známych potrieb mladého človeka zorientovať sa v problematike a predovšetkým z vedecky overených exaktných poznatkov súčasných vedných disciplín.
·         Sprístupniť žiakom aktuálne informácie o súčasnej rodine, jej podstate, význame, úlohe a funkcii.
·         Zorientovať sa v základných i nadstavbových kategóriách, pojmoch  a termínoch.
·        Vplývať na žiakov, aby sa stali emocionálne, morálne, sociálne i hodnotovo zrelými osobnosťami, zodpovednými za svoje konanie.
          
    Čiastkové úlohy a ciele pre ďalšie skvalitnenie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na školský rok 2017/2018.[2]
 
1 Modul: sociálno-psychologické aspekty VMR
1. 1 zorientovať žiakov v oblasti sociálno-psychologickej, definovať pojmy  priateľstvo, láska, sex, manželstvo, rodina, rodičovstvo.
 
T: priebežne                                                               Z: vyučujúci ETV
 
1.2 viesť žiakov k osobnej zodpovednosti, v pravom význame poznať obsah pojmov zodpovednosť, vernosť, dôvera, empatia, rodinná harmónia, rodičovské a detské roly.
T: priebežne                                                                 R: psychológ /psychologická poradňa
                                                                               Z: PhDr. Kminiaková   
   
2 Modul: biologické a zdravotné aspekty VMR
2.1  Beseda  s odborníkom na tému ochrana pred počatím, druhy antikoncepcie, prevencia pred pohlavnými chorobami, plánované rodičovstvo.
T: priebežne                                                         R: zástupca fy so zdravotníckymi pomôckami
                                                                    Z: PhDr. Kminiaková
 
2.2 Odborná prednáška o rodičovstve - tehotenstvo, narodenie dieťaťa, intímna hygiena, prevencia pohlavných chorôb.
T: priebežne                                                                                   R: odborný lekár
                                                                                                        Z: PhDr. Kminiaková 
2.3. Odborná interaktívna prednáška - význam fyzickej aktivity pre zdravie, racionálna výživa, škodivosť závislostí, ochrana duševného zdravia.
T: priebežne                                                              
                                                 R: Pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
                                              Z: PhDr. Kminiaková 
 
3 Modul: eticko-náboženské aspekty VMR
3.1 Funkcia rodiny, úplne a neúplné rodiny, akceptácia postihnutého dieťaťa, etické a teologické otázky problematiky, bezdetnosť versus mnohodetné rodiny.
 T: priebežne                                                                                  R: teológ
                                                                                                        Z: PhDr. Kminiaková 
 
3.2 Diskusia na tému nezastupiteľnosti rodiny, význam materstva, otcovstva, kultivovanosť vzťahov  v rodine, dvojgeneračné vzťahy, kríza rodiny.
T: priebežne                                                                  Z: vyučujúci ETV
 
 
 
 
 
4 Modul: Intímne vzťahy
4.1  Vznik a vývoj vzťahov- chodenie, dvorenie, zaľúbenie, láska, intímne zblíženie.
Sexuálna výchova, dôsledky promiskuity, pohlavne prenosné choroby, homo-, heterosexuálne vzťahy, lesbické lásky, akceptovateľné a neakceptovateľné sexuálne praktiky.
 T: priebežne                                                                  Z: vyučujúci ETV a biológie
 
 
 
5 Modul: Manželstvo-rodina-zodpovednosť
5.1 Zdravotné a psychologické predpoklady pre manželstvo a rodičovstvo. Význam harmonických vzťahov pre pokojný rodinný život a zdravý vývoj dieťaťa. Riešenie konfliktov, vzťahy v rodine, autorita, zodpovednosť, tolerancia ako nástroje šťastnej rodiny.
T: priebežne                                                                  Z: vyučujúci ETV
 
 5.2 Okrúhly stôl ako prostriedok panelovej diskusie na tému (ne)zodpovedného správania a jeho dôsledok (pohlavné choroby, narkománia, dílerstvo, gamblerstvo,prostitúcia, nežiadúce tehotenstvo)
T: priebežne                                                                  Z: vyučujúci ETV
 
5.3 Účasť vybranej skupiny žiakov na súdnom pojednávaní vo veci prechovávania a predaja drôg, resp. v podobnej trestnej veci.
T: priebežne                                                                  R: sudca okresného súdu
                                                                                     Z: Mgr. J. Šatánek
 
5.4 Účasť vybranej skupiny žiakov na súdnom pojednávaní vo veci zverovania detí do starostlivosti rodiča po rozvode manželov.
T: priebežne                                                                   R: sudca okresného súdu
                                                                                     Z: PhDr. M. Kminiaková
5.5 Návšteva dojčenského ústavu v Banskej Bystrici s vybranou skupinou žiakov.
T: priebežne                                                                  R: pracovník dojčenského ústavu
                                                                                    Z: PhDr. M. Kminiaková
 
 
6 Fakultatívny modul:
 
Priebežne počas celého školského roku sledovať a využívať ponuky akcií a podujatí, organizované inými subjektami,  besedy, mítingy, prednášky, celoškolské podujatia, filmové predstavenia.
Aktívne a priebežne zapájať  žiakov,  riešiť problematiku VMR v rámci mimoškolských aktivít a prezentácií.                                                                                                                                                       Z:vyučujúci ETV                                                                                       triedni učitelia
 
 
Vypracovala:  PhDr. Miroslava Kminiaková
                        
V Banskej Bystrici, 22. augusta 2017
 
 
 
 
Vysvetlivky:
 
Z- zodpovedný
R-realizátor
ETV- etická výchova
VMR- výchova k manželstvu a rodičovstvu
fy- firma
 
 
[1] Koncepciu štátnej rodinnej politiky, kde v časti Základné princípy štátnej rodinnej politiky v bode C sú zahrnuté aj princípy výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
 
[2] Čiastkové úlohy sme koncipovali ako ucelené, tematicky homogénne moduly, ktoré sú členené na konkrétnejšie, obsahovo realizovateľné  submoduly.
 

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov


Plán práce koordinátora

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

Asistentka riaditeľky Darina Tomić
Sekretárka Margita Sokolová
Hospodárka Jana Fabriciusová
Personalistka a mzdová účtovníčka Janka Hajašová
Účtovníčka Jana Dzúriková
Technik Peter Skúpy
Školníčka Jana Pilková
Údržbár Milan Weiss
Výdajná školská jedáleň
Sobeková Milena - vedúca VŠJ
Anna Kubačková 
Michaela Eremiášová
Vigašová Katarína
Informátorky Jarmila Lerchová
Anna Richterová
Upratovačky
 
Anna Badinská
Janka Chrobáková
Katarína Kobelová
Ľudmila Krnáčová
Daniela Novotná
Eva Omastová
Jana  Pilková
Eva Rumancová
Soňa Takáčová
Silvia Tomčakovská
Janette Vidiečanová
 

 

 

 

Komisie a iné úlohy zamestnancov

Ochrana a bezpečnosť pri práci

Ing. Miroslav Repaský

 

Civilná ochrana

Milan Weiss

 

Energetik školy

Ing. Miroslav Repaský

 

Zástupca za zamestnancov ZO OZ v oblasti BOZP

Mgr. Martin Holéczy, PhD.
 

Stravovacia komisia

predseda Ing. Viera Gilányová             za školu
členovia Mgr. Monika Ďurčová         za rodičov
  Mgr. Monika Fabíková za odbory
  Milena Sobeková vedúca výdajne stravy

 

Ústredná inventarizačná komisia

PhDr. Mária Sochorová riaditeľka školy
Ing. Beáta Štubňová zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Monika Ďurčová zástupkyňa riaditeľky školy
Jana Fabriciusová hospodárka školy
Mgr. Jaroslav Šatánek vyučujúci
Jana Pilková školníčka
Peter Skúpy technik školy

 

Škodová komisia

predseda Ing. Beáta Štubňová
členovia Ing. Viera Gilányová
  Ing. Miroslav Repaský

 

Vyraďovacia komisia

predseda Mgr. Katarína Magyarová
členovia Mgr. Zdenka Kocourková
  Mgr. Soňa Husárová

 

Likvidačná komisia

predseda Mgr. Erik Bayerl  
členovia RNDr. Marcela Mozoľová
  Mgr. Janka Žilincová                

 

Komisia pre oceňovanie majetku

predseda Ing. Beáta Štubňová
členovia Ing. Miroslav Repaský
  Peter Skúpy
  Jana Fabriciusová