Organizácia práce a dokumenty

Plán hlavných úloh školy

Strategický plán na roky 2013 - 2018

 

  • Využívaním inovatívnych metód práce podporovať tvorivé učenie a vychovávať k učeniu sa pre život.
  • Viesť žiakov k zdravému spôsobu života, k zodpovednému a tolerantnému správaniu sa voči iným.
  • Podporovať všestrannú spoluprácu s inštitúciami a rodičmi, medzinárodné projekty a medzinárodnú spoluprácu.
  • Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy s dôrazom na vonkajšieho prostredie.

 

Plán práce školy na škol.rok 2017/2018 

 

 

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka
 
Slávnostné otvorenie školského roka
4.9.2017
I. polrok
1.9.2017 - 31.1.2018
Dátum vydania vysvedčenia
31.1.2018
II. polrok
1.2.2018 - 29.6.2018
Dátum vydania vysvedčenia
29.6.2018
 
Prázdniny
Trvanie
Vyučovanie sa začína
Jesenné prázdniny
30.10.2017 - 31.10.2017
2.11.2017
Vianočné prázdniny
23.12.2017 - 5.1.2018
8.1.2018
Polročné prázdniny
2.2.2018
5.2.2018
Jarné prázdniny
19.2.2018 - 23.2.2018
26.2.2018
Veľkonočné prázdniny
29.3.2018 - 3.4.2018
4.4.2018
Letné prázdniny
2.7.2018 - 31.8.2018
 
 
 

Mesačné plány školy

 

Školský rok 2018/2019
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

 

Školský rok 2017/2018
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

 

 

Školský rok 2016/2017
september október november december január
február marec apríl máj jún


 

Školský rok 2015/2016
september október november december január
február marec apríl máj jún

 


Školský rok 2014/2015
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

Školský rok 2013/2014
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

Školský rok 2012/2013
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

Školský rok 2011/2012
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

Školský rok 2010/2011
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

Školský rok 2009/2010
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

Správa o činnosti školy za minulý školský rok

 

Správa o činnosti školy za minulý školský rok

 

Termínovník

 

Termínovník - organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018        
               
September              
4.9.2017 PO otvorenie školského roka          
5.9.2017 UT začiatok vyučovania          
               
12.9.-22.9.2017   KOŽAZ tried 3.ročníka - dochádzková forma          
12.9.2017 UT pracovná porada s vedúcimi PK          
23.9.2017 UT plenárne zasadnutie a triedne schôdzky rodičov 1.ročníka        
29.9.2017 PI prihláška na maturitnú skúšku          
               
Október              
2.10.2017 PO účelové cvičenie 1.ročník          
10.10.2017 UT účelové cvičenie 2.ročník          
10.10.2017 UT deň otvorených dverí BS a triedy s profiláciou           
13.10.2017 PI možnosť zmeny maturitných predmetov          
24.10.2017 UT pracovná porada          
30.10.-31.10.2017 PO-UT jesenné prázdniny          
               
November              
2.11.2017 ŠV začiatok vyučovania po jesenných prázdninách          
23.11.2017 ŚV KABU          
  PI-SO stužkové slávnosti          
               
December              
  PI-SO stužkové slávnosti          
12.12.2017 UT pracovná porada          
21.12.2017 ŠV Bavia nás štvrtáci          
21.12.2017 ŠV Tajácky benefičný punč          
23.12.-31.12.2017 SO vianočné prázdniny          
               
Január              
2.1.-5.1.2018 UT-PI vianočné prázdniny          
8.1.2018 PO začiatok vyučovania po vianočných prázdninách          
23.1.2018 UT pedagogická rada          
31.1.2018 ST odovzdávanie polročného hodnotenia          
30.1.2018 UT zverejnenie kritérií prijatia na štúdium v BS           
               
Február              
2.2.2018 PI polročné prázdniny          
5.2.2018 PO začiatok vyučovania po polročných prázdninách          
6.2.2018 UT deň otvorených dverí do tried bez profilácie          
19.2-23.2.2018 PO-PI jarné prázdniny          
26.2.2018 PO začiatok vyučovania po jarných prázdninách          
    LVVK 1. ročníka          
               
Marec              
13.3.2018 UT EČ MS zo SJL          
14.3.2018 ST EČ MS z CUJ          
15.3.2018 ŠV EČ MS z MAT          
20.3.2018 UT pracovná porada          
20.3.2018 UT plenárna schôdza rodičov a žiakov 3.ročníka a triedne schôdzky rodičov      
29.3.2018 ŠV zverejnenie kritérií prijatia na štúdium vo všeobecných triedach        
29.3.-3.4.2018 ŠV-UT veľkonočné prázdniny          
               
Apríl              
4.4.2018 ST začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách          
4.4.-5.4.2018 ST-ŠV prijím. skúšky s overením špec. schop. a  zruč. do bilingválnej triedy      
10.4-13.4.2018 UT-PI náhradný termín EČ MS          
               
Máj              
7.5.a 10.5.2018 PO,ŠV prijímacie skúšky           

 

    pedagogická rada pre maturitné ročníky
    rozlúčka s maturantmi
    písomná maturitná skúška z FRJ IV.L
    písomné maturitné skúšky V.L BIO
    písomné maturitné skúšky V.L FYZ
    písomné maturitné skúšky V.L MAT
    písomné maturitné skúšky V.L CHE
    účelové cvičenie 1.ročník
    účelové cvičenie 2.ročník
    projektový týždeň žiakov 3. ročníka
    ústne maturitné skúšky V.L
    prezentácia projektov a rodičovský aktív žiakov 2.ročníka
    slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
    prezentácia projektov žiakov 3. ročníka
     
Jún    
    plavecké kurzy žiakov 2.ročníka
18.-19.6. 2018 PO-UT ústne maturitné skúšky zo SJL a FJL  IV.L triedy 
25.6.2018 PO pedagogická rada 
29.6.2018 PI odovzdávanie vysvedčení
     
Júl - august    
2.7.-1.9.2018   letné prázdniny

 

Školská jedáleň

 OZNAM VEDÚCEJ VŠJ pre stravníkov v šk.roku 2018/2019

 

1.) Záujemcovia o stravovanie vo VŠJ sa prihlásia na stravu u vedúcej školskej jedálne na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky (odovzdať do konca septembra) triednym profesorom.
2.) Uhradia si kredit na stravovanie (č.účtu je na stránke školy). Spôsob úhrady sa prevádza a)bankovým prevodom b) poštovou poukážkou c) trvalým príkazom. Platba bankovým prevodom trvá cca 2-3 dni, poštovou poukážkou dlhšie cca 5 – 6 dní po uhradení kreditu.
3.) Stravníci majú možnosť výberu z troch druhov jedál. Strava sa objednáva cez EduPage-konto.
4.) Vyhlasovanie a prihlasovanie stravy je možné vykonávať deň vopred do 14.00, prípadne do 8.00 daného dňa . Za neodhlásenú, alebo včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
 
OBEDY sa začínajú podávať od utorka 4.9.2018
                          v čase od 12.00 – 14.00 h!
 
                                                                Milena Sobeková
                                                                         vedúca VŠJ
 
 
 
 
ÚHRADA STRAVY v šk.roku 2018/2019
 
Adresát:                             Stredná priemyselná škola J.Murgaša
                                           Hurbanova 6
                                           97401 Banská Bystrica
 
IBAN:                                  SK38 8180 0000 0070 0039 5016
BIC:                                     SPSRSKBA
Konštantný symbol:            0308          
Variabilný symbol:              má každý stravník na edupage stránke vygenerovaný systémom
Cena obedu:                    1,33 €
 
 
Variabilný symbol, meno stravníka a triedu je nutné správne uvádzať pri platbe, aby sa správne priradila k stravníkovi.
 
Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom!
 
 
Kontakt na vedúcu ŠJ:
Milena Sobeková
048/4135237