Školská jedáleň

 OZNAM VEDÚCEJ VŠJ pre stravníkov v šk.roku 2018/2019

 

1.) Záujemcovia o stravovanie vo VŠJ sa prihlásia na stravu u vedúcej školskej jedálne na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky (odovzdať do konca septembra) triednym profesorom.
2.) Uhradia si kredit na stravovanie (č.účtu je na stránke školy). Spôsob úhrady sa prevádza a)bankovým prevodom b) poštovou poukážkou c) trvalým príkazom. Platba bankovým prevodom trvá cca 2-3 dni, poštovou poukážkou dlhšie cca 5 – 6 dní po uhradení kreditu.
3.) Stravníci majú možnosť výberu z troch druhov jedál. Strava sa objednáva cez EduPage-konto.
4.) Vyhlasovanie a prihlasovanie stravy je možné vykonávať deň vopred do 14.00, prípadne do 8.00 daného dňa . Za neodhlásenú, alebo včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
 
OBEDY sa začínajú podávať od utorka 4.9.2018
                          v čase od 12.00 – 14.00 h!
 
                                                                Milena Sobeková
                                                                         vedúca VŠJ
 
 
 
 
ÚHRADA STRAVY v šk.roku 2018/2019
 
Adresát:                             Stredná priemyselná škola J.Murgaša
                                           Hurbanova 6
                                           97401 Banská Bystrica
 
IBAN:                                  SK38 8180 0000 0070 0039 5016
BIC:                                     SPSRSKBA
Konštantný symbol:            0308          
Variabilný symbol:              má každý stravník na edupage stránke vygenerovaný systémom
Cena obedu:                    1,33 €
 
 
Variabilný symbol, meno stravníka a triedu je nutné správne uvádzať pri platbe, aby sa správne priradila k stravníkovi.
 
Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom!
 
 
Kontakt na vedúcu ŠJ:
Milena Sobeková
048/4135237