Deň otvorených dverí

Bilingválne triedy

  

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať   

 10. októbra 2017 o 9,30 hod.
 
na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triede so 
 
 -  zameraním na bilingválne štúdium
  - s profiláciou na matematiku
 
Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.
 
Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.
 
Účasť na DOD potvrďte prostredníctvom  základnej školy.
 

V prípade, že základná škola neorganizuje účasť na DOD, tak individuálne  na e-mailovú adresu:  mdurcova@gmail.com  alebo telefonicky na tel. číslo  048/413 52 37  do 5.októbra 2017.

 
                                                                        PhDr.Mária Sochorová
                                                          riaditeľka školy
 
 

 Ako bolo na dni otvorených dverí pre bilingválne triedy

 

Triedy s profiláciou

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať
8. novembra 2016 o 9,30 hod.
na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triedach
 
 -      s  profiláciou  na matematiku
 -       s profiláciou na prírodovedné predmety (BIO,CHE)
 
Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.

Svoj záujem oznámte   na e-mailovú adresu: mozolova.m@gmail.com

alebo potvrďte telefonicky na tel. číslo  048/
  
                                                                      PhDr.Mária Sochorová
                                                             riaditeľka školy
 

 
  

Všeobecné triedy

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať
 6. februára 2018 od 8.00 hod.
 
na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem
 o  štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J gymnázium.
 

V tomto čase budú podávané informácie aj o otvorení triedy s profiláciou na prírodovedné predmety.

 Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 8,00 hod. do 8,30 hod.

  
V tento deň, ale aj v inom termíne, radi privítame  rodičov žiakov, ktorí majú záujem informovať sa o štúdiu na našej škole.


 Do 31. januára 2018 oznámte svoj záujem na e-mailovú adresu:  

mozolova.m@gmail.com

 alebo telefonicky na tel. číslo   048/413 52 37
 

 

 

  

 

                                                                   PhDr. Mária Sochorová

                                                       riaditeľka školy