Predmetové komisie

Matematika a deskriptívna geometria

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie 

Mgr. Katarína Magyarová predseda PK
Mgr. Adrián Minarovič podpredseda PK
RNDr. Eva Oravcová  
RNDr. Jana Matulayová  
RNDr. Marcela Mozoľová  
Mgr. Jaroslava Zacharová  
   

 

Mimoškolské aktivity

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

 

 

 

Súťaže

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Pangea 2016

Náboj 2016

Celoštátne kolo matematickej olympiády šk.rok 2015/2016

Matematická olympiáda - 61. ročník (šk. rok 2011/2012)

krajské kolo, kategória A

 2.  Matúš Halaj  II.F
 3.  Jakub Cimerman  III.F
 5.  Adrián Kormoš  III.F
 6.  Tamás Fodor  IV.F
 8.  Lea Kaličiaková  III.F
   Ján Murín  III.F
   Mária Nedelová  IV.F
   Norbert Slivka  II.F
 14.  Pavel Kajaba  IV.F
   Dávid Lupták  III.F
   Martin Styk  III.F
 17.  Martin Adamec  III.F
   Milan Baksa  IV.F
   Michal Čierny  III.F
   Roman Krajči  IV.F
   Peter Lacika  IV.F
 24.  Filip Guzma  III.F
   Martin Mlynárik  IV.F
   Barbora Rišová  IV.F
   Patrik Rosiar  IV.F

krajské kolo, kategória B

 1.  Matúš Halaj  II.F
 4.  Norbert Slivka  II.F
 5.  Martin Žilák  II.F
 7.  Patrícia Benková  II.F
   Ludmila Jankovichová  II.F
 12.  Ján Mikolaj  II.F

krajské kolo, kategória C

 7.  Anthony Fillo  I.F
 12.  Patrik Banský  I.F

 

MathRace Junior - 19.6.2012

1. Juraj Riša
Martin Žilák
Matúš Halaj
Norbert Slivka
II.F
6. Patrik Banský
Petra Hrubjaková
Annamária Kotočová
Lukáš Kurčík
I.F
16. Milan Augustín
Maroš Beťko
Jakub Kajúch
I.F
21. Anthony Fillo
Daniel Horák
Samuel Pavlík
Martin Valach
I.F

 

Košický matboj - 19.10.2012

3. Jakub Cimerman (IV.F)
Adrián Kormoš (IV.F)
Matúš Halaj (III.F)
Jozef Mutiš (II.F)
8. Ludmila Jankovichová (III.F)
Norbert Slivka (III.F)
Lukáš Kurčík (II.F)
Anthony Fillo (II.F)

 

MathRace - 31.10.2012

2. Matúš Halaj (III.F)
Norbert Slivka (III.F)
Martin Žilák (III.F)
Jakub Cimerman (IV.F)
3. Martin Adamec (IV.F)
Martin Styk (IV.F)
Roderik Ploszek (IV.F)
Dávid Lupták (IV.F)
15. Patrik Banský (II.F)
Lukáš Kurčík (II.F)
Annamária Kotočová (II.F)
Jakub Kajúch (II.F)

 

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Soňa Husárová predseda PK
Mgr. Michal Ivaška, PhD. podpreseda PK
Mgr. Ľudmila Pěčová  
 

 

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Mária Kozáková predseda PK
Mgr. Michaela Krnáčová podpredseda PK
Mgr. Melánia Kováčová  
RNDr. Pavol Capek  
 

 

Dokumenty PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK
 
 1. PRÁCA A ÚLOHY PK
 2. UČEBNÉ PLÁNY
 3. PONUKOVÉ LISTY PRE GEOGRAFIU A SG - 4. ROČNÍK v šk. r. 2014/2015
 4. PONUKOVÉ LISTY PRE SG/3. ROČNÍK v šk. r. 2014/2015
 5. PONUKOVÉ LISTY TÉM PRE PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ - 3. ROČNÍK:
 6. KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE

1. PRÁCA A ÚLOHY PK:

Úlohou geografie na gymnáziu je rozšíriť a prehĺbiť vedomosti žiakov, získané na ZŠ, pripraviť ich na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky, prijímacích pohovorov a štúdia na VŠ, ako aj na uplatňovanie poznatkov v ostatných predmetoch a v praktickom živote - najmä pri využívaní a ochrane krajiny. Vyučujúce aj so žiakmi sa zúčastňujú rôznych akcií organizovaných školou /napr. Dňa otvorených dverí pre žiakov ZŠ, prezentácie školy a PK, veľkých projektov/, inými organizáciami /olympiády, súťaže, prednášky/; aj sama PK pripravuje besedy, exkurzie, zájazdy.

2. UČEBNÉ PLÁNY:

V súčasnosti vyučujeme geografiu na našej škole podľa nového ŠVP v niekoľkých alternatívach: (viď ppt prezentácia - 70MB).

a/ v triedach so všeobecným zameraním je povinná geografia v 1. ročníku /fyzická a humánna geografia sveta/ a v 2. ročníku /regionálna geografia sveta a ekológia/ v rozsahu 2 vyučovacích hodín, v 3. ročníku 1 hodiny /geografia SR/.
b/ v bilingválnych triedach sa vyučuje od šk.r. 2013/2014 v 2. ročníku 1 hodina, v 3. ročníku 2 a vo 4. ročníku 1 hodina geografie.
c/ v triedach so zameraním na matematiku je povinná geografia pre 1.ročník /I.F-1 hod./ 2. roč. /II.F-2 hod./ a 3. roč. 1 hod.
d/ v 3., 4. ročníku a v 5. L je geografia voliteľným predmetom. Všetci študenti majú možnosť vybrať si 2-hodinový seminár v 3. ročníku, 4-hodinový blok alebo 2-hodinový seminár z geografie vo 4. roč. a v 5.L, resp. si zvoliť zároveň obidva v rozsahu 4+2 hodiny. Maturanti z geografie by mali povinne absolvovať minimálne 2 hodiny /k hodinám základného učiva/.

Vyučovací predmet geografia (4 hodinovka) aj seminár pre maturantov (2 hod.) je klasifikovaný.
Seminár z geografie pre nematurantov (2 hodiny) nie je klasifikovaný.

Z LITERATÚRY:

POVINNÁ LITERATÚRA:
Geografia pre 1. roč. gymnázií
Geografia pre 2. roč. gymnázií
Geografia pre 3. roč. gymnázií
Geografia pre 4. roč. gymnázií
Atlas sveta a Slovenskej republiky

DOPORUČENÁ LITERATÚRA:
Hospodárska geografia pre 1. a 2. roč. obchodných akadémií, 1. a 2.diel
Encyklopedie Zeměpis světa. Columbus,s.r.o., Praha 1994
Zemepis I. v kocke pre SŠ. ART AREK, 2000
Geografia "Chystáte sa na maturitu?" Farkaš, Celestín. ENIGMA
GEO Global Change.Geomédia, s. r. o. Praha, 1977 a i.
Lexikón štátov a území sveta, Mapa Slovakia Bratislava, s.r.o., 2004
Internet, masmédiá

3. PONUKOVÉ LISTY PRE GEOGRAFIU A SG - 4. ROČNÍK v šk. r. 2014/2015

4. roč.-maturanti Z GEOGRAFIE: príprava na maturity a prijímacie pohovory na VŠ - doporučujeme:
Variant A: 4 hodiny geografie /klasifikované/, alebo:
Variant B: 2 hodinový seminár /klasifikovaný/, alebo:
Variant C: 4 hodiny geografie /klas./ + 2 hodinový seminár /neklas./= 6 hodín

4. ročník – nematuranti z geografie /podľa vlastného výberu/:
Variant A: 2 hodinový seminár /neklasifikovaný, rozširujúce učivo/, alebo:
Variant B: 2 hodinový seminár /klasifikovaný, základné učivo/

Ponukový list na seminár s geografie pre 4. ročník (4hod)
Ponukový list na seminár z geografie pre 4. ročník (2hod) - nematuranti
Ponukový list na seminár z geografie pre 4. ročník (2hod) - maturanti


4. PONUKOVÉ LISTY PRE SG/3. ROČNÍK v šk. r. 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 sa otvára len jeden seminár z geografie - SG pre 3. ročník (2hod týždenne).

5. PONUKOVÉ LISTY PRE PROJEKTY - 3. ROČNÍK v šk. roku 2013/2014
6. KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE v šk. roku 2014/2015

 

Dokumenty PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Slovenský jazyk

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

 

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Eva Lešníková predseda PK
Mgr. Helena Majerová podpredseda PK
Mgr. Daniela Pokorná  
Mgr. Alena Krnáčová  
PhDr. Lucia Vitásková  
PhDr. Miriam Halvoňová  
Mgr. Slávka Pariláková  
Mgr. Darina Chlebanová  
Mgr. Viera Medviďová  
 

Projekty pre žiakov

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

 

Tajovský - webquest

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - Ročníková práca

Ročníková práca: FORMA

Ročníková práca: OBSAH

Vzorová práca študenta  

Kritériá hodnotenia formálnej stránky ročníkovej práce

 
Projekt: OTVORENÁ KNIŽNICA PRE VŠETKÝCH
Čítanie kníh ako keby vyšlo z módy. Akosi sme zabudli, že len kniha nám môže poskytnúť jedinečný a nezabudnuteľný zážitok, na ktorý si môžeme vyčleniť neobmedzené množstvo času.
 
Kniha poskytuje úžasný spôsob ako sa odreagovať od denno-denného stresu a napätia. Preto sme sa rozhodli, že si zriadime vlastnú - otvorenú knižnicu zadarmo.
 
Ako na to?
Študenti, prineste knihy z domu, ktoré už nechcete, nepotrebujete alebo vám len tak zavadzajú. Tie by boli voľne dostupné pred učebňou SJL. Každý by si ich mohol požičať a po prečítaní by ich vrátil.
Vedľa políc s knihami bude čitateľské okienko, kde by ste mohli zapisovať svoje dojmy z čítania, pripomienky ku knihám, odporúčania knihu si prečítať.
Tak, čo poviete? Nestojí to za pokus?
 
Kedy?..................nečakajte a doneste knihu hneď
Kde?...................pred kabinet SJL
 
 
Vaši vyučujúci SJL
 
 

Anglický a francúzsky jazyk

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

  

Personálne obsadenie PK ANJ A FRJ

Vedúci
Mgr. Romana Szentpéteriová
ANJ - FIL
Zástupca vedúceho
Mgr. Marianna Anderlová
ANJ
Zapisovateľ
Mgr. Janka Žilincová
ANJ – GEO - RUJ
Členovia
Mgr. Monika Fabíková
ANJ - RUJ - HUV
 
Mgr. Peter Fialek
ANJ - FIL
 
Mgr. Miriam Hucmanová
FRJ – ETV - DEJ
 
PhDr. Miroslava Kminiaková
ANJ - DEJ
 
Mgr. Vlasta Moncoľová
ANJ - FIL
 
Mgr. Valéria Mozgová
ANJ – RUJ
 
Mgr. Daniela Pastoreková
ANJ – RUJ - PSY
 
Mgr. Lenka Sršňová
ANJ - RUJ
 
Mgr. Marta Šimkovičová
FRJ – RUJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mimoškolské aktivity

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

V rámci geografie zabezpečujeme priebežnú účasť študentov na besedách, výstavách s geografickým čI politicko - ekonomickým zameraním ( napr.: beseda s RNDr. Michalom Eliášom o Kašmíre a Malej Ázii, s MUDr. Bielikom o Burundi a Sudáne; s členmi GREENPEACE o globálnom otepľovaní; prednáška Modrá planéta); na tematických vychádzkach a exkurziách na území SR /VD Gabčíkovo, AE Mochovce, HMÚ, Vysoké Tatry, Králická tiesňava, historické pamiatky B. Bystrice apod./ aj v zahraničí / ostrovy Korzika, Elba, Sicília, Francúzska a Palmová riviéra, metropoly Rím, Paríž, Viedeň či Praha/; na výstavách / GIS, Športlínia, Veľtrh v CR/; premietaní filmov / „HOME“, „Hotel Rwanda“/ spojených s besedami študentov.

EXKURZIE PK - viď fotogaléria

Mimoškolské aktivity

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Maturita

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z geografie

 

Maturitné zadania sú koncipované tak, že každé zo zadaní má tri otázky. Prvá má charakter teoretický, druhá teoreticko-praktický. Tretia otázka je praktická, zameraná na riešenie konkrétnej úlohy. Pre študentov je najťažšia a najdôležitejšia. Musia v nej teoretické vedomosti aplikovať na prax. Pri klasifikácii sa počíta do prospechu trikrát.
Vzorec pre výpočet výslednej známky:
(Z1+ 2x Z2+ 3x Z3) : 6

Maturitné okruhy pre šk. rok 2013/2014:

 

Maturita

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie

 

 

Nemecký a ruský jazyk

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

 

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Darina Chlebanová predseda PK
Dipl.germ. Ľudmila Hrmová  podpredseda PK
Mgr. Helena Majerová  
Mgr. Alena Krnáčová  
Mgr. Daniela Pastoreková  
PhDr. Mária Sochorová  

 

Fyzika

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Zdenka Kocourková predseda PK
Mgr. Erik Bayerl podpredseda PK
Mgr. Zuzana Koctúrová  
PaedDr. Marek Balážovič, PhD.  

Projekty pre žiakov

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

Účasť na riešení medzinárodného projektu „ The European values Education"
V tomto školskom roku od 1.11 do 3.11.2011 na našej škole už po tretí raz prebiehal medzinárodný projekt“ The European Values Education“. Zastrešenie projektu v tomto školskom roku prevzala holandská Fontys Univerzita v Tilburgu. Do projektu sa zapojili vybrané európske univerzity a stredné školy, vrátane našej a UMB v Banskej Bystrici. Projekt skúmal formou ankiet životné hodnoty a postoje mladých ľudí vo vybraných štátov Európy. Otázky sa týkali názorov na spoločnosť, rodinu, prácu a náboženstvo. Výsledky výskumu budú zverejnené na web stránke a budú ich môcť využívať učitelia geografie stredných a vysokých škôl vo svojom vyučovacom procese ako aj pri tvorbe učebných materiálov. Súčasťou projektu bolo tiež vytvorenie krátkeho videa, v ktorom boli zaznamenané odpovede vybraných študentov našej školy.
Do projektu sa zapojili študenti druhej D, tretej L a štvrtej L triedy pod vedením prof. geografie RNDr. V. Donáthovej.

Študenti sa zapájajú aj do celoškolských súťaží "VEĽKÉ A MALÉ PROJEKTY", ako aj do "PROJEKTOVÉHO TÝŽDŇA" žiakov 3. ročnika, v ktorom si mnoho tretiakov vyberá a neskôr obhajuje svoju prácu práve s geografickou tematikou.

V 1. a 2. ročníku sa vyučuje nový predmet Projektové vyučovanie, kde pravidelne študenti konzultujú svoje práce s vyučujúcimi geografie.

Žiaci sa aj samostatne zapájajú do projektového vyučovania a tvorby samostatných prezentácií na hodinách geografie.

Je vytvorený archív projektových prác vyučujúcich aj študentov v počítači kabinetu GEG.

Od šk. r. 2012/2013 sa zapojila Mgr. Soňa Husárová do školského projektu Modernizácia vzdelávania - aby nám žiaci neutiekli.

 

Projekty pre žiakov

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Informatika

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Naši programátori pokračujú v tradícií

 

Týždeň programovania CODEWeek 

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Ing. Miroslav Repaský predseda PK
Ing. Viera Gilányová podpredseda PK
Ing. Nina Školníková  
 

Súťaže

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 Podrobne spracované výsledky nájdete tu.

Súťaže

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Biológia a chémia

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

 

Mgr. Mária Kozáková predseda PK
Mgr. Nina Dvorská podpredseda PK
Mgr. Michaela Krnáčová  
Mgr. Veronika Kubišová

 RNDr. Soňa Kusá

 
   
   
   
   

 

Spoločenskovedné predmety, geografia a ekonomika

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Ekonomika
Dejepis
NAS
Geografia
Fotogaléria PK      

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Ekonomika
Dejepis
NAS
Geografia
Fotogaléria PK      

Členovia:

  
Vedúca PK:                          PhDr. Lucia Vitásková         
 
Zástupca:                            PhDr. Miriam Halvoňová                 
 
Členovia PK:                      PhDr. Mária Sochorová
                                          Ing.  Beáta Štubňová 
                                          Mgr.  Ľudmila Pěčová
                                          Mgr.  Soňa Husárová 
                                          Mgr.  Daniela Pokorná           
                                          Mgr.  Martin Holéczy, PhD.
                                          Mgr.  Jaroslav Šatánek           
                                          Mgr.  Veronika Kubušová     
 
                                                          
                                RD:     Mgr. Jana Lišiaková
                                          Mgr. Slávka Pariláková
 
 
 
Predmety                      DEJ:     M. Sochorová
                                                    D. Pokorná
                                                    L. Vitásková
                                                    M. Halvoňová
                                                    M. Holéczy
                                                    J. Lišiaková
 
                                       GEO:     Ľ. Pěčová
                                                     S. Husárová
 
                                       OBN:     J. Šatánek
                                                     M. Holéczy
 
                                       EKO:      B. Štubňová
 
                                       PSY:      V. Kubušová
                                                     S. Pariláková
 

Dokumenty PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Ekonomika
Dejepis
NAS
Fotogaléria PK

 

 
Analýza činností PK
 
 • PK SVP zastrešuje 5 predmetov: dejepis, náuka o spoločnosti, psychológia, ekonomika, dejiny umenia a má aktuálne 8 členov (L. Vitásková – MD)
 • činnosť PK sa zameriava na prácu so žiakom a vedie ho ku:
 1. pochopeniu historickej a priestorovej orientácie
 2. získavaniu zručností poznávať a kriticky hodnotiť historický materiál
 3. získavaniu historických vedomostí z národných a svetových dejín
 4. osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia
 5. rešpektovaniu hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov
 6. úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam a kresťanským tradíciám
 7. pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí
 8. rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov
 9. pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov
 10. kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovaniu
 11. úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam
 12. pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev
 13. budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám
 
Hlavné úlohy PK v školskom roku 2014/2015:
 
 1. Podporovať vyučovacie stratégie vo vzdelávacom procese s dôrazom na aktívne a tvorivé učenie a projektové vyučovanie
 
 • zúčastňovať sa priebežného vzdelávania v rámci MC a iných vzdelávacích organizácií a prezentovať získané informácie na PK
 • riadiť vyučovací proces tak, aby odzrkadľoval najnovšie trendy, informácie z oblasti pedagogiky, metodiky vyučovania, sledovať ponuku nových učebníc a odbornej literatúry
 • spolupracovať s UMB Banská Bystrica, umožniť študentom UMB absolvovať pedagogickú prax na našej škole
 
 1. Umožniť prístup k informáciám vzužívaním IKT vo výchovno – vzdelávacom procese
 
 • využívať získané vzdelanie IKT na vyučovaní
 • práce a projekty študentov prezentovať na web stránke školy
 • zavádzať do výučby edukačné softvérové programy
 • na vyučovaní používať ineraktívnu tabuľu
 • používať elektronickú žiacku knižku
 
 1. Vychovávať k zodpovednému, samostatnému a tolerantnému správaniu
 
 • venovať pozornosť problematike ľudských práv, diskriminácie, rasizmu (OĽP)
 • naučiť študentov vnímať spločenské a politické dianie a zaujímať k nemu kritický a samostatný postoj
 
 1. Aktívne sa zúčastňovať súťaží ako Dejepisná olympiáda a Olympiáda ľudských práv
 
Návrhy do budúcnosti
-aktuálne venovať vo vyučovaní zvýšenú pozornosť problematike 1. svetovej vojny a SNP
(SED 3. a 4. ročník) v dôsledku okrúhleho výročia uvedených historických udalostí
-podporovať návštevy aktuálnych výstav vo všetkých ročníkoch v Pamätníku SNP
-dôslednejšia aktualizácia www stránky
-obohatenie výučby o Digitálno výučbové objekty vyhotovované v rámci projektu Digitalizácia vzdelávania
-potreba zakúpiť aktuálne výukové programy (softvér) využiteľné pri práci s IKT
-zviditeľniť prácu PK zverejnením výstupov žiakov (nástenky, przentácie, výstava, zborník...)
 
Pripomienky do Vnútorného školského poriadku
-vysokú absenciu študentov IV. ročníka na nimi zvolených predmetoch riešiť požadovaním aktívnej 70 – percentnej účasti na seminároch a povinných predmetoch zvolených štvrtákmi, v prípade nedodržania tejto podmienky má člen komisie právo požiadať vedenie školy o vykonanie komisionálnej skúšky študentom
-neakceptovať ospravedlnenia žiakov z dôvodu absolvovania autoškoly
-akceptovanie ospravedlňovania plnoletých žiakov len rodičom
-prezúvanie sa žiakov od septembra
 
Rozdelenie úloh:
 
 1. Príprava plánu práce PK zodp.: M. Halvoňová
termín: 28. 8. 2014
 
 1. Kontrola aktualizovaných tematických plánov z dejepisu, psychológie, ekonómie , dejín umenia a občianskej náuky zodp.: všetci vyučujúci PK
termín: 26. 8. 2014
 
 1. Kontrola plnenia tematických plánov a plánu práce PK počas roka
zodp.: vedúca PK
termín: priebežne
 
 1. Aktualizácia zápisov v školskej kronike
zodp.: D. Pokorná
termín: priebežne
 
 1. Organizácia exkurzií, poznávacích zájazdov, návšteva múzeí, archívov, knižníc, galérií
zodp.: všetci vyučujúci PK
termín: podľa priloženého Plá0nu exkurzií
 
 1. Organizácia Olympiády ľudských práv – problematika ľudských práv, diskriminácie
zodp.: J. Šatánek, M. Holéczy
termín: 1. polrok
 
 1. Organizácia školského kola Dejepisnej olympiády
zodp.: M. Halvoňová, D. Pokorná
termín: december 2014
 
 1. Účasť na podujatiach a školeniach organizovaných MC, vzájomné informovanie o priebehu a obsahu školení na zasadnutiach PK
zodp.: všetci vyučujúci PK
termín: podľa ponuky
 
 1. Umožniť študentom UMB absolvovanie pedagogickej praxe na našej škole
zodp.: všetci vyučujúci PK
termín: priebežne
 
Projektová činnosť PK a zapojenie sa členov PK do projektov
 
Poznajme sa navzájom J. Lišiaková
Česko – slovenská súťaž D. Pokorná
Digitalizácia vzdelávacieho procesu M. Halvoňová
 
Správcovstvo miestností:
 
Kabinet č. 44 D. Pokorná
Kabinet č. 50 J. Lišiaková
Kabinet č. 28 J. Šatánek
Učebňa ITU M. Holéczy
Zbierka SPVP + knižnica SPVP D. Pokorná
Učebňa spoločenskovedných predmetov
Miestnosť č. M. Halvoňová
Miestnosť č. J. Lišiaková
Miestnosť č. S. Pariláková
Miestnosť č. J. Šatánek
Vzdelávanie členov PK
 
Management žiackych projektov J. Lišiaková
 
Kritériá hodnotenia predmetov:
 
 • hodnotenie a klasifikácia predmetov vychádza z Metodického pokynu č. 2010/11:
 1. Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:
  1. celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované rozumové a motorické činnosti,
  2. schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote,
  3. schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
  4. aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
  5. výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,
  6. schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy,
 • prvý, druhý a tretí ročník – všetky predmety PK odsúhlasili hodnotenie známkou (v prípade bodového systému v dejepise sú body uvádzané súčasne so známkou, vyučujúci si schválili individuálny spôsob hodnotenia a tiež možnosť realizácie dodatočnej písomnej práce z tematického celku pre žiaka raz štvrťročne v termíne stanovenom vyučujúcim)
 
 • klasifikácia voliteľných predmetov:
 
Seminár z dejepisu 4. ročník – klasifikovaný
Seminár z dejepisu 3. ročník – klasifikovaný
Spoločenskovedný seminár 4. ročník – neklasifikovaný/absolvoval
Náuka o společnosti 4. ročník - klasifikovaný
Seminár z dejín umenia – klasifikovaný
Dejepis pre 4. ročník – klasifikovaný
Ekonomika pre 3. ročník - klasifikovaný
Ekonomika pre 4. ročník, 2 hod.- klasifikovaný
Ekonomika pre 4. ročník, 4 hod. – klasifikovaný
Psychológia pre 4. ročník, 2 hod. – klasifikovaný
Psychológia pre 4. ročník, 4 hod - klasifikovaný
 
Plán zasadnutí PK:
 
August 2014: 1. Príprava a schválenie plánu práce PK na nový školský rok
2. Rozdelenie úloh v rámci PK
3. Problematika tematických plánov
4. Klasifikácia voliteľných predmetov
5. Krúžková činnosť v školskom roku 2014/2015 – návrhy
 
November 2014: 1. Kontrola plnenia ČTP
 1. Analýza dosiahnutých výsledkov v 1. štvrťroku, plnenie úloh, priebežné hodnotenie činnosti PK
 2. Aktuálne problémy vo výchovno – vzdelávacom procese
 3. Prerokovanie maturitných zadaní v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z dejepisu, náuky o spoločnosti, ekonómie a psychológie
 
Február 2015: 1. Analýza dosiahnutých výsledkov za 1. polrok
 1. Plnenie ČTP
 2. Aktuálne problémy vo výchovno – vzdelávacom procese
 3. Vyhodnotenie školského kola Dejepisnej olympiády a Olympiády ľudských práv
 4. Schválenie definitívnych verzií maturitných zadaní
 5. Vypracovanie ponukových listov na budúci školský rok
 6. Organizácia a priebeh súťaží, olympiád – výsledky študentov
 7. Príprava dňa otvorených dverí
 
 
 
Apríl 2015: 1. Kontrola plnenia ČTP
 1. Analýza dosiahnutých výsledkov v 3. štvrťroku, plnenie úloh, priebežné hodnotenie činnosti PK
 2. Návrhy tém na projektový týždeň
 3. Vyhodnotenie krajského kola Dejepisnej olympiády a Olympiády ľudských práv
 4. Aktuálne problémy vo výchovno – vzdelávacom procese
 
Jún 2015: 1. Zhodnotenie činnosti PK
 1. Zhodnotenie výsledkov maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015
 2. Plnenie tematických plánov
 3. Výsledky záujmovej činnosti
 4. Zhodnotenie projektového týždňa, súťaží a olympiád – dosiahnuté výsledky študentov
 5. Príprava školského roka 2015/ 2016
 
Okrem plánovaných 5 zasadnutí sa bude PK stretávať aj na základe potrieb a požiadaviek vyučujúcich jednotlivých predmetov a vedenia školy.
 
Návrh krúžkovej činnosti členov v šk. roku 2014/15
Krúžok dejepisnej olympiády M. Halvoňová
Futbalový krúžok - chlapci J. Šatánek
Šachový krúžok M. Holéczy
Debatný krúžok M. Holécy
Krúžok finančnej gramotnosti B. Štubňová
 
Návrh exkurzií:
September
Účasť na pojednávaniach na Okresnom, Krajskom a Špeciálnom súde v B Bystrici
 
Určené: pre všetky klasické triedy 4. ročníka NAS
Zodpovedný: J. Šatánek
Historické pamiatky Banskej Bystrice
 
Určené: 4. ročník DEJ, DEU, SED
Zodpovední: D. Pokorná, J. Lišiaková
Október
Historické múzeum v Bratislave pri príležitosti 100. výročia 1. svetovej vojny
 
Určené: DEJ
Zodpovední: M. Halvoňová, J. Lišiaková
Pamätník SNP pri príležitosti 70. výročia SNP
Určené: DEJ
Zodpovední: M. Halvoňová, J. Lišiaková
Výstava – Tutanchamón (Bratislava)
Určené: DEJ
Zodpovedná: J. Lišiaková
Nálezisko Bojná
 
Určené: DEJ
Zodpovední: D. Pokorná, M. Holéczy
Exkurzia Slavkov
Určené: DEJ
Zodpovední: J. Lišiaková, M. Halvoňová
Marec
Exkurzia Osvienčim Poľsko
Určené: DEJ
Zodpovední: J. Lišiaková. M. Holéczy
Exkurzia Krakov
Určené: DEJ
Zodpovední: M. Halvoňová, D. Pokorná
Exkurzia do Múzea židovskej kultúry
Určené: DEJ
Zodpovední: J Lišiaková, M. Halvoňová
 
 
 
 
 
Otázky na prácu s historickým prameňom
Hmotný prameň
 1. O aký druh historického prameňa ide?
 2. Čo najpresnejšie daný prameň popíš!
 3. Z akého historického obdobia je daný prameň?
 4. Akú funkciu prameň spĺňal (na čo slúžil)?
 5. Aké historické reálie sa nachádzajú na prameni?
 6. Odkiaľ si prameň získal?
 7. Máš k nemu nejaký osobný vzťah?
Písomný prameň
 1. Kto je autorom prameňa?
 2. Kedy žil autor prameňa?
 3. Informuje nás autor ako očitý svedok, alebo sprostredkovane?
 4. O čom prameň rozpráva?
 5. O aký druh písomného prameňa ide?
 6. Akým spôsobom autor píše?
 7. Sleduje autor nejaký zámer?
 8. V ktorých častiach prameňa uvádza autor fakty?
 9. V ktorých častiach prameňa autor hodnotí?
 10. Na ktorom mieste je autor subjektívny?
 
Pokyny pre tvorbu projektov k DO
 • Rozsah projektu maximálne 15 normovaných strán (1800 znakov/1 strana) + prílohy
 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12 (nadpisy tučne), riadkovanie 1,5
 • Štruktúra projektu v písomnej forme: Úvod má obsahovať zdôvodnenie výberu témy, stav spracovania vybranej témy v historiografii, t. j. kto sa danou témou už zaoberal. Súťažiaci autor uvedie pramene, s ktorými pracoval/a (primárne t. j. archívne pramene, technická pamiatka, obraz a pod., sekundárne pramene t. j. literatúru, časopisy, noviny, údaje z internetu opatrené dátumom, kedy bol údaj stiahnutý a pod.) a predpokladaný prínos projektu. Jadro projektu v písomnej forme by malo byť členené na kapitoly a podkapitoly. Slohový štýl spracovania jadra projektu považuje porota za samostatný výber a kreatívny prejav súťažiaceho. Záver projektu by mal obsahovať vyhodnotenie splnenia, resp. nesplnenia predpokladaného prínosu projektu. Projekt v písomnej forme môže obsahovať prílohy, ktoré nie sú podmienkou, ale významným obohatením projektu napr. záznam rozhovoru s pamätníkom či pamätníčkou udalosti, kópie dokumentov, fotografie a pod.
 • Poznámkový aparát: Dôležité je, aby súťažiaci uvádzal pod čiarou na príslušnej strane textu poznámku, odkiaľ pochádzajú údaje, parafrázovaný text a citácie, ktoré vo svojom projekte využil. Je to potrebné urobiť aj vtedy, keď predložený projekt obsahuje zoznam použitej literatúry, prípadne iných prameňov. Tým sa potvrdzuje rozhľad autora a zároveň sa v texte zdôrazňujú vlastné myšlienky. Poznámka – odkaz na literatúru musí obsahovať autora diela, názov diela, vydavateľstvo, miesto vydania, rok vydania, číslo strany použitého odkazu – napr. Mrkvička, Jozef: Dejiny v nás, vyd. Sézam, Bratislava 2009, s. 22. Poznámka – odkaz na noviny, časopis musí obsahovať presný názov použitého článku, z akého časopisu alebo novín pochádza, rok, ročník, číslo a príslušnú stranu – napr. Dejiny v nás In: História, r. 2009, roč. I., č. 45, s. 56 – 57. Poznámka – archívny prameň musí obsahovať názov archívu, mesto kde sa archív nachádza, názov fondu, číslo signatúry, prípadne číslo spisu. Poznámka – odkaz získaný z internetu musí okrem presného názvu obsahovať aj dátum, kedy bol stiahnutý z internetu. V prípade, že autor používa ako zdroj informácií rozhovor s pamätníkom, nie je prepis rozhovoru povinnou súčasťou projektu, v poznámke pod čiarou je však nutné uviesť meno, priezvisko, dátum vykonania rozhovoru a miesto uchovávania nahrávky.
 • Formy prezentácie: PowerPoint, dokumentačný materiál,...
 • Povinnou súčasťou projektu je aj priložené CD alebo DVD obsahujúce plnú verziu projektu, vrátane príloh, vo formáte PDF.
 • V písomnom projekte DO musí byť za titulnú stranu (na samostatnej strane) zaradená 15 riadková anotácia a kľúčové slová.
 • Na www.olympiady.sk v časti DO/Tlačivá je zverejnený formulár (tlačivo) žiadosti o vstup do archívu. Po jeho stiahnutí sa doň vpíše názov školy a meno žiaka. Následne žiadosť opečiatkuje a podpíše riaditeľ školy. Týmto spôsobom sa uľahčí žiakom prístup do archívov.

 

 

Dejepis

Aktuality Projekty pre žiakov Dokumenty Maturita
 •  Výstava Heydrichiáda a Víťazstvo (výstavy organizuje Múzeum SNP v Banskej Bystrici pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a navštívili sme ich so študentmi 3. ročníka)

 

 

Projekty pre žiakov

Aktuality Projekty pre žiakov Dokumenty Maturita

 

Medzinárodný vzdelávací projekt „Poznajme sa navzájom“

Digitalizácia vzdelávacieho procesu

Modernizácia vzdelávacieho procesu

KomPrax

Dejepisná olympiáda
V decembri sa na našej škole konalo školské kolo DO, z ktorého postúpili do krajského kola v A kategórii: J. Orlíček, R. Bezák a v B kategórii K. Lichá a A. Sarvaš. V krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 30. marca 2015 sa na 2. mieste umiestnil Jakub Orlíček, ktorý sa na celoštátnom kole 30. – 31. apríla zaradil medzi úspešných riešiteľov. Blahoželáme!

Dejepisná súťaž gymnázií
V rámci projektu česko – slovenských projektov bude už po druhýkrát na našej škole zorganizovaná dejepisná súťaž gymnázií, ktorá je naplánovaná na 8. apríla 2015.

 

 

Maturita

Aktuality Projekty pre žiakov Dokumenty Maturita

 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z dejepisu

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z umenia a kultúry

 

Maturitné okruhy:

Svetové dejiny

1. Hominizácia, antropogenéza
2. Dejepis a dejiny
3. Pravek na našom území
4. Prisvojovacie a výrobné hospodárstvo
5. Staroorientálne štáty
6. Kultúrne dedičstvo staroorientálnych štátov
7. Grécka kolonizácia
8. Aténska demokracia
9. Peloponézska vojna
10. Staroveká Sparta
11. Grécko - perzské vojny
12. Helenistické Grécko
13. Grécka kultúra
14. Rímska republika
15. Púnske vojny
16. Kríza rímskej republiky
17. Principát a dominát
18. Rímska kultúra
19. Kresťanstvo v Rímskej ríši
20. Stredoveká spoločnosť
21. Léno, lénny systém
22. Architektonické slohy stredoveku
23. Ranostredoveké slovanské štáty
24. Franská ríša
25. Byzantská ríša
26. Storočná vojna
27. Križiacke výpravy
28. Luxemburgovci na českom tróne
29. 30 - ročná vojna
30. Zámorské objavy
31. Merkantilizmus
32. Vládu Petra Veľkého a Kataríny II. v  Rusku
33. Barokovú kultúra
34. Anglická revolúcia
35. Reformácia
36. Protireformácia a rekatolizácia
37. Nizozemská revolúcia
38. Priemyselná revolúcia
39. Humanizmus a renesancia
40. Bartolomejská noc
42. Veľkej francúzska revolúcia
43. Napoleon vo Francúzsku
44. Revolučný rok 1848/49 v Európe
45. Občianska vojna v USA
46. Zjednotenie Nemecka a Talianska
47. Medzinárodná  situácia na začiatku 20. storočia
48. 1. svetová vojna
49. Rusko v 1. pol. 20. storočia
50. Situácia v Európe po 1. svetovej vojne
51. Fašistické diktatúry
52. Nemecko  po nástupe Hitlera k moci
53. Povojnové medzinárodné  konferencie
54. 2. svetová vojna a jej priebeh do r. 1941
55. 2. svetová vojna od r. 1941
56. Veľká vlastenecká vojna
57. Stretnutia „Veľkej trojky“
58. Medzinárodné  vzťahy po 2. svetovej vojne
59. Studená vojna
60. Vývoj v ZSSR v 2. polovici 20. storočia

Národné dejiny

1. Veľká Morava
2. Príchod Slovanov na naše územie
3. Uhorský štát v ranom stredoveku
4. Vláda Anjuovcov na uhorskom tróne
5. Uhorský štát vo vrcholnom stredoveku
6. Protihabsburské stavovské  povstania v Uhorsku
7. Osvietenský absolutizmus v Habsburskej monarchii
8. Revolučné udalosti  v r. 1848 na Slovensku
9. Formovanie moderného slovenského národa - SNO
10. Slovenská národná rada a dobrovoľnícke výpravy Slovákov
11. Memorandum národa slovenského
12. Rakúsko - maďarské vyrovnanie
13. Slováci  na prelome  19. a 20. storočia
14. Slovenský a český odboj v priebehu 1. svetovej vojny
15. Vnútorná a zahraničná politika medzivojnovej ČSR
16. Slovenský štát v r. 1939
17. Tragédia slovenských Židov v Slovenskom štáte
18. Vývoj v ČSR v r. 1938 - 1939
19. Domáci a zahraničný odboj Slovákov proti fašizmu počas 2. svetovej vojny
20. SNP
21. ČSR po r. 1945
22. ČSR v roku 1947 a vo februárových udalostiach v roku 1948
23. ČSR v rokoch 1948 - 1953
24. Pád komunistického režimu v Československu
25. Sovietizácia sovietskeho bloku a ČSR

Regionálne dejiny

1. Našom mesto v praveku, stredoveku, novoveku a v najnovších dejinách
2. Najvýznamnejšie osobnosti v dejinách Banskej Bystrice

 

Náuka o spoločnosti

Výchovné predmety

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Miriam Hucmanová   predseda PK
Mgr. Katarína Ďurišková  podpredseda PK
Mgr. Daniela Pokorná  
Mgr. Martin Holéczy, PhD.  
Mgr. Slávka Pariláková  
Dipl.germ. Ľudmila Hrmová  
Mgr. Jana Lišiaková -RD
 
 

 

Telesná a športová výchova

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Kurzy
Krúžky Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

 

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Kurzy
Krúžky Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Vladislav Močári  predseda PK
Mgr. Anna Krempaská  zástupca
Mgr. Ján Brunovský  
Mgr. Soňa Husárová   
Mgr. Ján Janovčík  
Mgr. Ľudmila Pěčová