Prijímacie konanie

Zoznam prijatých uchádzačov

Zoznam prijatých uchádzačov
na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
pre školský rok 2018/2019
 
 
              PRIJATÍ
1.
1200
2.
6036
3.
3715
4.
4318
5.
6027
6.
8976
7.
3384
8.
7544
9.
6493
10.
1976
11.
7831
12.
2105
13.
3518
14.
6183
15.
8535
16.
4599
17.
5170
18.
1196
19.
8693
20.
2729
21.
7113
22.
5394
23.
5978
24.
3279
25.
8287
26.
8602
27.
1893
28.
4522
29.
1839
30.
6047
 

Deň otvorených dverí

Bilingválne triedy

  

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať   

 10. októbra 2017 o 9,30 hod.
 
na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triede so 
 
 -  zameraním na bilingválne štúdium
  - s profiláciou na matematiku
 
Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.
 
Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.
 
Účasť na DOD potvrďte prostredníctvom  základnej školy.
 

V prípade, že základná škola neorganizuje účasť na DOD, tak individuálne  na e-mailovú adresu:  mdurcova@gmail.com  alebo telefonicky na tel. číslo  048/413 52 37  do 5.októbra 2017.

 
                                                                        PhDr.Mária Sochorová
                                                          riaditeľka školy
 
 

 Ako bolo na dni otvorených dverí pre bilingválne triedy

 

Triedy s profiláciou

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať
8. novembra 2016 o 9,30 hod.
na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triedach
 
 -      s  profiláciou  na matematiku
 -       s profiláciou na prírodovedné predmety (BIO,CHE)
 
Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.

Svoj záujem oznámte   na e-mailovú adresu: mozolova.m@gmail.com

alebo potvrďte telefonicky na tel. číslo  048/
  
                                                                      PhDr.Mária Sochorová
                                                             riaditeľka školy
 

 
  

Všeobecné triedy

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať
 6. februára 2018 od 8.00 hod.
 
na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem
 o  štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J gymnázium.
 

V tomto čase budú podávané informácie aj o otvorení triedy s profiláciou na prírodovedné predmety.

 Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 8,00 hod. do 8,30 hod.

  
V tento deň, ale aj v inom termíne, radi privítame  rodičov žiakov, ktorí majú záujem informovať sa o štúdiu na našej škole.


 Do 31. januára 2018 oznámte svoj záujem na e-mailovú adresu:  

mozolova.m@gmail.com

 alebo telefonicky na tel. číslo   048/413 52 37
 

 

 

  

 

                                                                   PhDr. Mária Sochorová

                                                       riaditeľka školy

 

 
 

 

 

 

Kritériá

 

 
 

Organizácia prijímacích skúšok do slovensko-francúzskej triedy

STREDA 4.apríla 2018

8.30 -  9.00    Prezentácia žiakov vo vestibule školy
9.05 - 11.05   Testy na overenie špeciálnych zručností  a schopností 
Pedagogický  dozor  a  vyhodnotenie  testov  zabezpečuje:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  v  Banskej Bystrici

ŠTVRTOK 5.apríla 2018
 
8.30 - 9.00      Prezentácia žiakov vo vestibule školy
9.05 - 9.20      Organizačné pokyny pre žiakov vyučujúcimi, ktorí budú na dozore na matematike
9.20 -10.20      Test z matematiky
10.20 -10.40     Prestávka
10.40 -10.45     Organizačné pokyny pre žiakov vyučujúcimi, ktorí budú na dozore na slovenskom jazyku
10.45 -11.30     Test zo slovenského jazyka
Pedagogický  dozor  a  vyhodnotenie  testov  zabezpečuje:
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
 
VÝSLEDKY BUDÚ ZVEREJNENÉ VO ŠTVRTOK  5.4.2018  PO 16.30 HODINE.
 

                                                                                 PhDr. Mária Sochorová                                                                                                                         riaditeľka školy